Title

Kanaler

Teaser
Isolering af kanaler i industrien foretages for at beskytte ventilationskanaler mod brandspredning og for at undgå kondens, varme- eller kuldetab. Se hvilke ISOVER produkter der egner sig til kanaler her.
Title

Brandisolering af ventilationskanaler

Description

Brandisolering af ventilationskanaler udføres for at hindre brandspredning via kanalsystem gennem brandadskillende konstruktioner. Isoleringen udføres iht. DS 428 og sikrer, at der ikke sker brandspredning samt at overfladetemperaturen i rummet ikke overstiger den fastsatte grænseværdi.

 
Isolering med brandmodstandsevne, Kl. EI30/E60 (ve ho i↔o) A2-s1,d0 kan opnås ved isolering med 50 mm ISOVER U Protect Wired Mat 4.0 på cirkulære kanaler og 60 mm ISOVER U Protect Slab 4.0 på rektangulære kanaler. Montageanvisningen for ISOVER produkter, forefindes i brochuren ”Brandisolering af ventilationskanaler”.
 
Er der behov for beskyttelse i mere end 30 minutter kan det løses ved øget isoleringstykkelse. Se vores brochure vedrørende øvrige testede løsninger i.h.t. EN1366 “Ultimate Protect. Fire protection of air ducts”.

Title

Termisk isolering af ventilationskanaler

Description

Termisk isolering af ventilationskanaler kan omfatte isolering mod:

 • fare, skader og ulemper
 • ændring af ventilationsluftens temperatur
 • kondens
 • utilsigtet afkøling eller opvarmning af omgivende rum og konstruktionsdele
 • energitab

 
De relevante isoleringsformål vælges for hvert enkelt projekt. I udbudsmaterialet skal det præciseret, hvilke formål isoleringen har.
 
Isoleringstykkelsen beregnes i henhold til DS/EN ISO 12241. Beregningen kan foretages i beregningsprogrammet ISOVER IsoDim. Det skal sikres at kanalens yderside ikke har så høj temperatur, at det kan medføre risiko for personer og husdyr eller skade omgivelserne.
 
Ved beregning i IsoDim vælges faneblad: ”Varmetab” og beregningskriterie:” Angivet overfladetemperatur.”
 
Man isolerer mod ændring af ventilationsluftens temperatur når processen kræver, at ventilationsluften har en bestemt temperatur ved indblæsningen. Ændringen i temperatur afhænger af forskellen mellem omgivende temperatur og medietemperatur, isoleringsniveauet, samt strømningshastigheden i ledningen.
 
I IsoDim er det muligt at beregne temperaturændring i et ventilationsanlæg, der består af flere sektioner, med forskellig størrelse, flow mv. Vælg faneblad:” Strømmende medie”
 

Ventilationskanaler med kold luft kondensisoleres, hvor kondens på kanalens yderside kan være til skade eller gene. Termisk isolering på ydersiden af kanalen hæver overflade temperaturen, så kondens på overfladen undgås. Den afsluttende overflade af damptæt materiale, lukkes i alle samlinger med damptæt tape, så der ikke trænger rumluft ind og kondensere på den kolde installationsdel.
 

Isolering mod indvendig kondens skal udføres, når kanaler med varm og fugtig luft føres gennem koldere omgivelser. Isoleringen skal sikre at temperaturen på den indvendige overflade i kanalen er over dugpunktet. Den nødvendige isoleringstykkelse kan beregnes i IsoDim. Vælg faneblade ”Udvendig kondens”
 

Isolering kan også benyttes mod utilsigtet opvarmning eller afkøling af rum og konstruktionsdele. Hvor stor varmeafgivelse eller køling der kan accepteres fra installationen afhænger af muligheden for at nyttiggøre spildvarmen eller køleeffekten, samt følsomhed over for temperaturudsving i de rum, installationsdelen passerer. Ved beregning i IsoDim anvendes kriteriet: Angivet varmetab [W/m]
 

Isolering mod energitab kan dimensioneres i henhold isoleringsklasserne i DS452. Isoleringsklassen fastlægges ud fra en driftsparameter (I), der afhænger af:
Mediets temperatur (Tm), omgivende temperatur(Ta) og årlig driftstid:
I = (Tm – Ta) · s/år · 10-9
 

Driftsparameter (I) Isoleringsklasse
0,05 < I < 0,17 1
0,17 < I < 0,35 2
0,35 < I < 0,70

3

0,70 < I < 1,40 4
1,40 < I < 2,80 5
2,80 < I 6

Hvis I<0,05 kan isolering udelades.
 
Ved beregning i IsoDim anvendes Beregningskriteriet:” Angivet klasse” eller ”Driftstid” under faneblad: ”Varmetab”.

 

Afsluttende overflade 

Isoleringens overflade af alufolie eller papir kan udgøre den færdige overflade i ingeniørgange og andre steder, hvor kanalerne ikke er udsat for vejrlig eller mekaniske påvirkninger. Der bør vælges en rengøringsvenlig og robust beklædning til arbejds- og opholdslokaler. Beklædningen kan samtidig tjene dekorative formål.

Den synlige overflades strålingstal påvirker overgangsisolansen mellem overflade og omgivende luft. En mat overflade isolerer dårligere, end en blank gør. Ved valg af strålingstal lavere end 0,18 i beregningen bør man overveje sandsynligheden for, at en så blank overflade kan opretholdes i hele installationens levetid.
 
På kanaler i udeklimaet skal isoleringen beskyttes med en robust og vandafvisende beklædning.

Afstandsforhold

For at isoleringsarbejdet kan udføres korrekt, kræves en fri afstand rundt om kanalen.
Afstanden måles fra den færdigt isolerede overflade. Man skal derfor have kendskab til den nødvendige isoleringstykkelse på det tidspunkt, hvor rørenes placering besluttes.
DS 452, henviser til følgende standarder for beregning af pladsbehov. DS 1102, DS 1123 og DS 1135.

ISOVER løsninger til termisk isolering af ventilationskanaler:

CLIMCOVER Lamella Alu2 er en lamelmåtte med alu-beklædning til termisk isolering af rør og cirkulære kanaler.

 • Brandklasse: A2,A2L-s1,d0
 • Anvendelsestemperatur: Max. 250 °C

CLIMCOVER Lamella HygroWick er en lamelmåtte til kondensisolering af kolde rør og kølerørsinstallationer, hvor medietemperaturen er under omgivelsernes temperatur.

CLIMPIPE Section Alu2 er en formfast ISOVER rørskål med armeret alu-folie. Alu-folien har selvklæbende overlæg for hjælp ved montage. CLIMPIPE Section Alu2 har den bedste isoleringsevne og kan derfor med fordel bruges på rørstrækninger, hvor der er brug for at optimere isoleringstykkelsen. CLIMPIPE Section Alu2 fås i størrelserne Ø15, 18, 22, 28, 35, 42, 48, 54, 60, 64, 70, 76, 83, 89, 102, 108, 114, 133, 140, 168, 219, 273.

 • Brandklasse: A2,A2L-s1,d0
 • Anvendelsestemperatur: Max. 500 °C

U TECH Roll MT 4.0 Alu1 er en ULTIMATE mineraluldsrulle belagt med Alu på den ene side. Rullen anvendes til isolering af kedler, tanke, kanaler og industrianlæg, hvor der er høj anvendelsestemperatur.

 • Brandklasse: A1, A1
 • Smeltepunkt: ≥ 1000 °C
 • Anvendelsestemperatur: Max. 460 °C

U TECH Wired Mat MT 5.0 Alu1 X er en ULTIMATE mineraluldsmåtte til isolering af kedler, tanke, kanaler og industrianlæg, med en medietemperatur op til 540°C

 • Brandklasse: A1,A1
 • Smeltepunkt: ≥ 1000 °C
 • Anvendelsestemperatur: Max. 540 °C

CLIMCOVER Slab og CLIMCOVER Slab Alu2 er hårde ISOVER plader til isolering af beholdere, tanke, kanaler og produktionsanlæg, henholdsvis med og uden alu-belægning.

 • Brandklasse: A2,A2-s2,d0
 • Anvendelsestemperatur: Max. 250 °C

TECH Wired Mat MT 5.1 er en trådvævsmåtte af stenuld der anvendes til lydisolering og termisk isolering af kedler, tanke, kanaler og industrianlæg, hvor der er en medietemperatur op til 660°C.

 • Brandklasse: A1,A1
 • Anvendelsestemperatur: Max. 660 °C
Del dokument
eller