Title

Lovgivning

Teaser
Den danske lovgivning på byggeområdet er udspecificeret i den bekendtgørelse, der hedder bygningsreglementet. Her findes de krav, som ethvert byggeri i Danmark skal leve op til – det kan fx være sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige eller energimæssige krav.
Title

Indledning

Description

Den aktuelle version af bygningsreglementet hedder BR18, og den samlede bekendtgørelse kan frit tilgås på www.bygningsreglementet.dk.

I tillæg til bygningsreglementet findes en række specifikke anvisninger, eksempelsamlinger og anbefalinger, der bliver udarbejdet og varetaget af instanser som BUILD (tidl. Statens Byggeforskningsinstitut), statslige styrelser og branchesammenslutninger som fx Glasindustrien og ’Mur og Tag’. Hvor bygningsreglementet typisk revideres med nogle års mellemrum, bliver den supplerende informationen revideret og udbygget løbende.

Vi har her samlet en række henvisninger til specifikke paragraffer i bygningsreglementet og til supplerende information for områder, som vi ofte bliver spurgt ind til. Du kan hurtigt komme til det område, du har interesse i vha. menuen til venstre.

Hvis du ikke kan finde de svar, du søger – måske fordi dit byggeri har krav, der fra bygherres side er skærpet ift. BR18, eller hvor kravsammensætningen måske er særligt kompleks – så er du altid velkommen til at kontakte vores teknisk service, der sidder klar til at hjælpe.

Title

Administrative bestemmelser (§ 1 - § 47) 

Description

Under de administrative bestemmelser i bygningsreglementet vil du fx kunne finde krav og vejledninger til, hvor og hvordan bestemmelserne i reglementet er gældende, information om byggetilladelser, om nedrivningsforhold og andre administrative emner.  

Læs mere her: https://bygningsreglementet.dk/Administrative-bestemmelser/Krav

Title

Brand (§ 82 - § 158)  

Description

Brandsikring er et af de helt afgørende områder, når byggeri skal enten opføres eller renoveres. Området er da også uden sammenligning det mest regulerede i bygningsreglementet målt på antallet af paragraffer. En brand kan have store konsekvenser. Ikke bare for den pågældende konstruktion, men også for de mennesker, der måtte befinde sig i eller have tilknytning til bygningen, såvel som for nabobygninger og i værste fald større områder. Derfor er der også særligt store krav til alt fra installationer over materialer og bygningsdele til selve konstruktionen. Det handler om både at minimere risikoen for brand; om at sikre, at en evt. brand ikke kan sprede sig; og om at redningsmandskab har optimale betingelser, hvis en brand skulle opstå. 

Du kan få et overblik over de lovmæssige krav og vejledninger i forbindelse med brandsikring her: https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Krav 

Title

Energiforbrug (§ 250 - § 298)  

Description

Uanset om du projekterer, bygger eller renoverer en bygning; om du arbejder med bygningens mure, tag eller vinduespartier – eller med installationer i bygningen – så er der en række lovmæssige krav og anvisninger, der skal tages højde for ifm. bygningens energimæssige ydeevne. 

Du kan få et overblik over de overordnede lovmæssige krav og vejledninger her: https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/11/Krav 

Eksempelsamling 

Eksempelsamling for energi kan findes her: https://eksempelsamling.bygningsreglementet.dk/ 

Klimaskærm 

Du kan få et overblik over de generelle mindstekrav til klimaskærm her: https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/11/Krav/257

Vinduer, glasydervægge, ovenlysvinduer og glastage  

Du kan få et overblik over de generelle mindstekrav til vinduer, glasydervægge, ovenlysvinduer og glastage her: https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/11/Krav/258  

Title

Fugt og vådrum (§ 334 - § 339) 

Description

Fugt kan have store konsekvenser for en bygnings konstruktion og for de helbredsmæssige forhold for mennesker i bygningen. Med de seneste års tiltagende nedbørsmængder bliver området en stadig vigtigere faktor at tage højde for, og det afspejles også i bygningsreglementet. Men det er ikke kun udefrakommende fugt, der spiller en rolle. Også fugten, der kommer af vores brug af vådrum, skal der tages højde for.  

Du kan få et overblik over de overordnede lovmæssige krav og vejledninger til fugtsikring her: https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/14/Krav 

Title

Glaspartier, glasflader og værn af glas i bygninger (§ 238 - § 241) 

Description

Glas er et materiale, der anvendes bredt i danske byggerier – både af æstetiske og praktiske årsager. Glas er et af de få materialer, der er særligt reguleret i bygningsreglementet.  

Du kan få et overblik over de lovmæssige krav og vejledninger her: https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/09/Krav/238  

Glasindustrien, der er brancheorganisation for producenter, forædlere og distributører af glas i Danmark, udgiver hvert år nye vejledninger, datablade og anvisninger til anvendelsen af glas. Glasindustriens råder over et omfattende og vidensbaseret katalog af publikationer, der kan findes her: https://www.glasindustrien.dk/glasbiblioteket/ 

Title

Konstruktioner (§ 340 - § 357)

Description

Hvad enten du arbejder med betonkonstruktioner, stålkonstruktioner, trækonstruktioner, murværkskonstruktioner eller andet, så er der en række krav og standarder, der skal overholdes ifm. konstruktionen, for at en bygning er lovmæssig forsvarlig. 

Du kan få et overblik over de lovmæssige krav og vejledninger her: https://bygningsreglementer.dk/Tekniskebestemmelser/15/krav  

Murværkskonstruktioner 

Du kan få et overblik over de særlige krav for murværkskonstruktioner her: https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/15/Krav/349  

Danske Tegl og Teknologisk Institut står bag et godt og omfattende website, www.mur-tag.dk. Her kan du finde en masse viden og undervisningsmaterialer om normer og regler – såvel som om projektering, udførelse og materialer – omhandlende murværkskonstruktioner. Her kan du også finde det populære opslagsværk, Murerhåndbogen: https://www.mur-tag.dk/udfoerelse/murerhaandbogen-2020/

Title

Lydforhold (§ 368 - § 376) 

Description

Lydforhold spiller en stor rolle for menneskers trivsel i en bygning. Lyd opgøres i to forskellige forhold, hhv. lydisolering og rumakustik. Lydisolering handler om at stoppe lydbølgernes bevægelse, så lyden bliver dæmpet mellem rum eller bygninger – så vi ikke generes unødigt af naboers støj. Mens rumakustik handler om at minimere lydens efterklangstid i det rum, man befinder sig i – så man ikke generes unødigt af sin egen støj.  

Du kan få et overblik over de lovmæssige krav og vejledninger her: https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/17/Krav 

Title

Lys og udsyn (§ 377 - § 384) 

Description

Byggelovgivningen siger, at der i bygninger skal være fornuftige lysforhold, der sikrer, at der hverken opstår risiko for personers sikkerhed og sundhed, eller giver komfortmæssige gener. Det betyder blandt andet, at der skal være tilstrækkeligt dagslys, hvorfor vinduer spiller en særlig rolle i bygninger. 

Du kan få et overblik over de lovmæssige krav og vejledninger her: https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/18/Krav 

Dagslys 

Du kan få et overblik over de særlige krav til dagslys her: https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/18/Krav/379  

Title

Termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg (§ 385 - § 392) 

Description

Sikring af et godt termisk indeklima tager blandt andet afsæt i menneskers sundhed og trivsel i en bygning. I korte træk betyder det, at temperaturen skal (kunne) være komfortmæssig tilfredsstillende alt efter rummets brug – og at dette kan opnås uden unødigt brug af energi. 

Du kan få et overblik over de lovmæssige krav og vejledninger her: https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/19/Krav  

Title

Ventilation (§ 420 - § 452) 

Description

Ventilation handler om at sikre en frisk luft i bygningen. Frisk luft spiller både en rolle for menneskers trivsel i bygningen, lige som ventilation har en betydning for bygningens almene tilstand.  

Du kan få et overblik over de lovmæssige krav og vejledninger her: https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/19/Krav  

Title

Andre Vejledninger

Description

Bygningsreglementet indeholder en række supplerende vejledninger om bl.a. certificeringer, byggeskadeforsikringer og installationer i eksisterende bygninger, Du kan få et overblik over de supplerende vejledninger her.

Fastholdelse af teknisk isolering

I bygningsreglementet henvises til følgende standarder med hensyn til termisk isolering af tekniske installationer og fastholdelse af mineraluldsisolering på rør og andre metalflader: DS 452, Termisk isolering af tekniske installationer

Del dokument
eller