Title

K58

Teaser
Vælg parametre for at finde frem til den mørtel, der skal anvendes til K58.
K58

K58

Besvar venligst nedenstående spørgsmål

Eksponeringsklasser
Restaureringsprojekt eller historisk bygning
Ønskes farvet fuge
Benyttes en horisontalblander
Benyttes en tvangsblander
Ønskes en skrabet fuge
Ønskede trykstyrke

Vi anbefaler disse produkter

Image
Produktbillede Weber KKH 20/80/475 0-4 mm
Weber

weber muremørtel KKh 20/80/475 0-4 mm

weber muremørtel KKh 20/80/475 0-4 mm er en fabriksfremstillet hydraulisk mørtel, der kun skal tilsættes...

Image
Produktbillede Weber Muremørtel KH 100/400 0-4 mm
Weber

weber muremørtel Kh 100/400 0-4 mm

weber muremørtel Kh 100/400 0-4 mm er en fabriksfremstillet hydraulisk mørtel, der kun skal tilsættes vand...

Image
Weber produktbillede, generisk
Weber

weber FM5® LM Funktionsmørtel Ufarvet

weber FM5® LM Funktionsmørtel Ufarvet er en fabriksfremstillet tørmørtel, der kun skal tilsættes vand før...

Image
Weber produktbillede, generisk
Weber

weber FM5® LM Funktionsmørtel Farvet

weber FM5® LM Funktionsmørtel Farvet er en fabriksfremstillet tørmørtel, der kun skal tilsættes vand før...

Vilkår og betingelser for brug af Saint-Gobain Mørtelvælger

1. INDLEDNING OG BAGGRUND
Saint-Gobain Weber A/S' "Mørtelvælger" (herefter "Mørtelvælger") er en service, hvorved der gives vejledning i at kombinere teglsten og Saint-Gobain Weber A/S' mørtelprodukter. Mørtelvælger er alene vejledende og kan ikke overflødiggøre bistand af rådgivende in-geniører, arkitekter, bygningsrådgivere mv., idet den af Mørtelvælger fremdragne kom-bination af teglsten og mørtel altid skal vurderes af bruger af Mørtelvælger (herefter "Bruger") i forhold til den konkrete opgave og de konkrete forhold, hvorunder kombinationen påtænkes anvendt. Mørtelvælger er en service, som er rettet mod sagkyndige erhvervsdrivende, da det kræver indsigt i (og erfaring med) teglstens- og mørtelprodukter at kunne vurdere de rette forudsætninger for kombination af teglsten og mørtel. Som ikke-erhvervsdrivende eller usagkyndig erhvervsdrivende opfordres du til at drøfte den foreslåede kombination med din mørtelforhandler eller Saint-Gobain Weber A/S (i tillæg til eventuelt andre rådgivere). Ved ethvert tvivlsspørgsmål opfordres du til at tage kontakt til Saint-Gobain Weber A/S eller din mørtelforhandler. Nedenstående vilkår er gældende for al anvendelse af Mørtelvælger. Du opfordres til grundigt at gennemlæse vilkårene. Du kan alene anvende Mørtelvælger, hvis du kan acceptere vilkårene i sin helhed.

2. VARETAGER OG EJER AF MØRTELVÆLGER
Mørtelvælger varetages og ejes af: Saint-Gobain Weber Bredgade 5 6920 Videbæk CVR: 59 98 30 16 Telefon: 70 11 11 72 E-mail: weber@weber.dk (Herefter "SGW")

3. RETTIGHEDER
Mørtelvælger og alle rettigheder forbundet hermed eksempelvis varemærkerettigheder, ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til Mørtelvælger, tilhører SGW.

4. BRUGSRETTEN
Ved accept af vilkår for anvendelse gives en ikke-eksklusiv og uoverdragelig ret til at benytte Mørtelvælger inden for rammerne af disse vilkår. Du må ikke søge at modificere eller skabe afledte værker (derivater) af Mørtelvælger, herunder ved at indsamle ("crawle") data fra Mørtelvælger til sådant formål. Enhver overtrædelse af disse vilkår for anvendelse af Mørtelvælger og/eller overtrædelse af relevant lovgivning kan medføre retlige skridt imod dig.

5. BASIS FOR MØRTELVÆLGER
Mørtelvælger fremdrager SGW's forslag til mørtelvalg på baggrund af de af Bruger valgte teglsten og angivne forudsætninger (vinterbyggeri, restaurering, indfarvet fuge, blandertype, trykstyrke, fugeudformning, miljøklasser/eksponeringsklasser, etc.). Mørtelforslaget bygger på SGW's egne undersøgelser af teglsten indhentet af SGW hos teglværker.

6. FORHOLD MELLEM MØRTELFORHANDLER OG SGW
SGW's mørtelprodukter, som forefindes i Mørtelvælger, udbydes alene til salg af selvstændige forhandlere. Alt salg af de af Mørtelvælger omfattede mørtelprodukter fra SGW er underlagt SGW's gældende salgs- og leveringsbetingelser herunder omfattede ansvars-begrænsninger.

7. ANSVAR
SGW kan ikke gøres ansvarlig for mangler, skader, tab eller andre krav som følge af en kombination af teglsten og mørtel fremkommet ved anvendelse af Mørtelvælger, som måtte opstå, herunder såfremt mangler, skader, tab eller andre krav forårsages af, at en teglsten har ændret karakter i forhold til den teglsten, som SGW har undersøgt og lagt i Mørtelvælger, at teglsten og mørtel anvendes under andre forudsætninger end de angivne (vinter-byggeri, restaurering, indfarvet fuge, blandertype, trykstyrke, fugeudformning, miljøklasser/eksponeringsklasser, etc.). (Der henvises til SGW's gældende salgs- og leveringsbetingelser pkt. 8.2), at teglsten og mørtel ikke er anvendt i henhold til udleveret produktinformation, herunder produkt- og deklarationsblade, faktaark, mundtlig rådgivning, etc. (der henvises til SGW's gældende salgs- og leveringsbetingelser pkt. 7.4), at teglsten og mørtel ikke er anvendt i henhold til gældende byggereglement/lovgivning samt gældende god skik for byggebranchen, at anvendelse af den anbefalede kombination af teglsten og mørtel er fortsat uanset indikationer på, at kombinationen ikke var egnet til det pågældende byggeri (der henvises til nedenstående pkt. 9). SGW kan ikke gøres ansvarlig for anvendelsen af en anden mørtelproducents produkt eller et videreforarbejdet SGW-produkt, uanset dette måtte have samme karakteristika som et SGW produkt omfattet af Mørtelvælger. Enhver interferens i Mørtelvælger, herunder virus eller hacking, som medfører, at Mør-telvælger ikke fungerer tilsigtet, vurderes som force majeure og SGW er ikke ansvarlig for skade eller tab, der kan relateres hertil. SGW er ikke ansvarlig for den vejledning/rådgivning, som ydes af mørtelforhandleren. SGW er ikke ansvarlig for indirekte skader eller tab, herunder formuetab, driftstab, avancetab, tidstab eller tabt arbejdsfortjeneste som følge af anvendelse af Mørtelvælger. SGW's ansvar begrænses af SGW's gældende salgs- og leveringsbetingelser, hvorunder produktet er solgt til mørtelforhandleren, jf. SGW's gældende salgs- og leveringsbetingelser pkt. 7. SGW's ansvar kan ikke overstige værdien af den pågældende leverances fakturaværdi, jf. SGW's gældende salgs- og leveringsbetingelser pkt. 12.

8. FORBEHOLD
Der tages forbehold for tryk- og tastefejl.

9. REKLAMATIONER
Såfremt der ved anvendelse af/opmuring med en forslået kombination af teglsten og mørtel konstateres ikke-forventede uhensigtsmæssigheder, opfordres du til at tage kontakt til SGW eller mørtelforhandleren, forinden anvendelse/opmuring fortsættes. Der henvises til ansvarsbegrænsning under pkt. 7 ovenfor. Reklamationer vedrørende en konkret egenskab ved et mørtelprodukt skal rettes mod mørtelforhandleren i henhold til mørtelforhandlerens gældende salgs- og leveringsbetingelser. Reklamationer vedrørende mangler som følge af anvendelse af Mørtelvælger rettes mod SGW i henhold til SGW's gældende salgs- og leveringsbetingelser.

10. PRODUKTANSVAR
For produktansvar er SGW ansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale i tilfælde, hvor SGW har udvist forsæt eller grov uagtsomhed. SGW er ikke ansvarlig for produktskader på ethvert andet grundlag. Uanset produktansvar er SGW ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder formuetab, driftstab, avancetab, tidstab eller tabt arbejdsfortjeneste som følge af anvendelse af Mørtelvælger. Det henvises til pkt. 7 ovenfor vedrørende ansvarsbegrænsning.

11. BEHANDLING AF DINE OPLYSNINGER
SGW anvender Google Analytics, der udbydes af Google Inc. til behandling af oplysninger på Mørtelvælger. Du kan se her http://www.google.com/intl/da/policies/privacy/, hvorledes Google behandler dine oplysninger.

12. LOVVALG OG VÆRNETING
Nærværende vilkår og brugen af Mørtelvælger er underlagt dansk ret. Enhver uenighed eller tvist vedrørende nærværende vilkår eller brugen af Mørtelvælger skal afgøres ved retten i Aarhus i første instans.

Del dokument
eller