Title

Bygningsfysik - Lyd

Teaser
De akustiske forhold i en bygning spiller en stor rolle for, hvordan vi som mennesker trives i en bygning. Er lydene for høje og ukontrollerede kan vi fx blive trætte - eller det modsatte: få svært ved at slappe af - få koncentrationsbesvær eller få hovedpine.
Lyd
Title

Lyd skal kontrolleres

Description

Hvis vi opholder os indendørs i omgivelser, hvor vi er omgivet af støj, viser forskningen, at vi bliver mere syge, har sværere ved at koncentrere os, bliver mere trætte, sover dårligere. Mens gode akustiske forhold – hvor lyde i rummet ikke reflekteres for meget rundt og hvor støj udefra, fra tekniske installationer eller fra omkringliggende rum ikke trænger igennem vægge, loft og gulv – betyder at vi restituerer hurtigere, at vi lærer bedre, at vi sover bedre, koncentrerer os bedre.

Når vi taler om lyd, handler det primært om de frekvenser, der ligger inden for spektret 20-20.000 Hz, som typisk er det, man definerer som det hørbare område for mennesker. Lyde under 20 Hz kaldes infralyd, og lyde over 20.000 Hz kaldes ultralyd. Overgangen mellem det hørbare og hhv. infra- og ultralyd er dog ikke skarp, og forskellige forhold, fx lydens styrke (dB), spiller en rolle ift. om lyde uden for normalspektret kan opfanges af mennesker.  

Der er to lydmæssige områder, man primært arbejder med, når det handler om lyd i byggeriet: lydisolering og rumakustik.

Title

Lydisolering

Description

Lydisolering handler kort og godt om at holde støjen ude af vores bygninger og om at lyde ikke kan sprede sig mellem rum.  

Fortætningen af byerne kombineret med udbredelsen af stadig flere støjproducerende maskiner, installationer og aktiviteter har skabt en række lydmæssige udfordringer i vores hverdag. Alene i Europa deler langt over 300 millioner mennesker væg med deres nabo og hvert år transporterer vi os milliarder af kilometer med biler, tog, fly osv. På landet er leen og hækkesaksen udskiftet med landbrugsmaskiner og motordrevne haveredskaber. Alt sammen forhold, der er med til at øge mængden af lyd omkring os.   

Behovet for lydisolerende konstruktioner, bygningsdele og materialer, der kan holde støjen ude af vores boliger, kontorer, skoler osv. er dermed blevet større end det nogensinde har været før.  

Lydisolering angives typisk ved to værdier: 

  • Luftlydisolationen (R’w) 
  • Trinlydniveau (L’n,w)  

Luftlydsisolation angiver hvor mange dB, lyden reduceres med, fra den møder en bygningsdel til den når den anden side af bygningsdelen. Trinlydsniveau angiver lydniveauet, der trænger igennem konstruktionen. Kravsangivelser i bygningsreglementet for trinlydsniveau er derfor max. værdier, hvor luftlydsisolation er min. værdier. 
Værdierne i en færdig bygning vil afhænge dels af bygningsdelens evne til at reducere lyden, dels af hvilke andre veje lyden kan komme ind; her taler man fx om flanketransmission, omvejstransmission og lækage. 

Herunder kan du se et eksempel på lydens mulige transmissionsveje: 

Image
Lydens transmissionsveje
Title

Rumakustik

Description

Rumakustik handler om at minimere lydens efterklangstid i et rum, så man ikke generes af egen støj. Ved at stoppe lydbølgerne i rummet, når de rammer fx gulv, loft eller væg, kan man effektivt undgå, at lyden kastes tilbage, hvor de kom fra. Det betyder, at den, der taler, ikke behøver at hæve stemmen for at konkurrere med en generende ophobning og forstærkning af lyde i lokalet.

En effektiv rumakustik gør, at vi bedre kan forstå, hvad der bliver sagt, at vi bliver mindre trætte, fordi vi ikke skal bruge ekstra ressourcer på at filtrere støj fra, og at vi generelt trives bedre. Det har en betydning alle steder, hvor mennesker opholder sig, ikke mindst i undervisnings- og arbejdssituationer.  

Rumakustik angives i typisk i T-værdien, som dækker over efterklangstid målt i sekunder. Ofte vil kravene til efterklangstid i bestemte rum variere alt efter frekvensområder.  

Title

Lovgivning

Description

Lydkravene i bygningsreglementet er formuleret som funktionskrav, afhængige af bygningens anvendelse, og defineres inden for lydklasserne A, B, C og D i henhold til DS 490. 

Du kan få et overblik over de lovmæssige krav og vejledninger i Bygningsreglementet her.

Title

Hvordan kan vi hjælpe dig? 

Description

Hos Saint-Gobain har vi en lang række produkter, systemer og løsninger, der kan hjælpe med at opnå den bedst mulige lyd i bygninger – både når det drejer sig om at forhindre, at støj trænger ind udefra eller spreder sig i mellemrum, og når det drejer sig om at skabe optimal akustik i et rum. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at man ikke kan være sikker på effektivt at stoppe eller dæmpe lyd ved blot at vælge en tilfældig lyddæmpende eller –isolerende vare fra hylden. Lydbølger opfører sig forskelligt, alt efter om der er tale om høje eller dybe frekvenser (målt i hz), lige som lydens karakter, dens styrke (målt i dB) og rummets indretning og geometriske forhold også spiller en rolle.  

Hvis man har specifikke krav til sin bygning eller sine rum, kan det derfor være en idé at kontakte en specialist på området, der kan hjælpe med at vurdere hvilke løsninger, der vil være hensigtsmæssige at benytte.  

Kontakt 

Hos Saint-Gobain har vi en række eksperter, der kan hjælpe dig med at opnå de lydforhold, du har behov for i dine projekter.  

KONTAKT

Title

Vores materialer og løsninger 

Description

I det følgende gennemgås en række af de Saint-Gobain-materialer og -løsninger, der er særligt udviklede og/eller egnede med henblik at opnå gode lydforhold i bygninger.

Title

Akustiklofter, -vægge og –systemer

Description

En af de mest tilgængelige måder at sikre en god rumakustik er ved enten at integrere de rigtige materialeløsninger, når man træffer valg om lofter og vægge – eller ved at eftermontere lydregulerende løsninger i et eksisterende rum. Sidstnævnte kan fx gøres ved hjælp af nedhængte akustik plader, eller ved at montere lydregulerende materialer på vægge. I begge disse tilfælde handler det om både at bryde de typiske flader, der reflekterer lyden, og om at anvende et materiale der kan bryde eller absorbere lydbølgerne. 

Hos Saint-Gobain har vi en række varemærker, der er specielt rettet mod lydregulering. I Danmark er Ecophon og Gyptone, de mest kendte af disse.  

Ecophon 

Ecophon fremstiller højtydene akustikløsninger i form af lofter, vægpaneler og frithængende absorbenter.  

Ecophons løsninger er baseret på en kerne af glasuld, og har exceptionelt gode akustiske egenskaber. Udover de lydmæssige fordele udmærker Ecophons løsninger sig ved et ofte at være tilgængelig i en stor variation af farver og ved at være rengøringsvenlige.  

Læs mere på www.ecophon.dk   

Gyptone 

Gyptone er blandt de førende, når det gælder akustisk regulering i skoler, institutioner, hospitaler og boliger. Gyptone gips-akustiklofter og -vægge anvendes til at reducere efterklangstiden og dermed sikre bedre taleforståelse og mindre generende støj i rum.  

Udover de akustiske egenskaber er Gyptone kendetegnet ved deres strømlinede og elegante design – fx findes der Gyptone til buede loftflader uden synlige samlinger. Gyptone er derudover udstyret med Activ’ Air, en patenteret teknologi, som aktivt nedbryder formaldehyd og dermed bidrager til et godt indeklima. 

Alle Gyptone produkter er fremstillet af gips, hvilket er et rent naturmateriale uden miljøskadelige stoffer.  Pladerne er 100 % genanvendelige og kan indsamles og genbruges i produktionen af nye gipsprodukter efter endt brug.  

Læs mere om Gyptone her

Udvalgte Saint-Gobain systemer, løsninger og produkter 

Gyptone BIG Quattro 41 

Gyptone BIG Quattro 41 er en gipsplade med firkantet perforering, der sammen med den bagvedliggende akustikdug giver gode akustiske egenskaber. Pladerne har forsænkede kanter, der giver mulighed for ikke-synlige samlinger.  

Læs mere her

Gyptone Tile Point 11 

Gyptone Point 11 er en perforeret gipsplade med runde huller, der i kombination med den bagvedliggende akustikdug giver gode akustiske egenskaber. Pladerne er demonterbare, således man kan få adgang til bagvedliggende installationer. 

Læs mere her

Gyptone Big Curve Line 

Gyptone Big Curve Line er en gipsplade gode akustiske egenskaber. Pladerne kan bøjes og dermed skabe helt unikke kurvede lofter. Pladerne har forsænkede kanter, der giver mulighed for ikke-synlige samlinger.  

Læs mere her

Title

Gulve 

Description

Et gulvs konstruktion er afgørende for den lydtransmission der, sker fra rum til rum. Når lyd transmitteres igennem gulvet og ned i underetagen eller ind i naborummet, kaldes det trinlyd – det kan udover skridt også være når stole trækkes hen over gulvet eller lyden fra en støvsuger der trækkes rund i lokalet. 

Når lyden transmitteres mellem rum, fx samtale, musik og lyd fra tv, kaldes det luftlyd.  

For at minimere trinlyd og luftlyd, skal man være opmærksom på at konstruktionen af gulvet blokerer lydens vej effektivt. Konsekvenserne af fejl i konstruktionen af et gulv kan være afgørende for lydisoleringen. Specielt når der benyttes lette, flydende gulve, er det vigtigt at følge specifikationerne for konstruktionen. Det er samtidig nødvendigt, at et let flydende gulv, der består af fx flydemørtel med en trinlydsmåtte, opskæres ved rummets afgrænsninger.  

Luftlyd kan kun dæmpes ved at adskille gulvet ved afgrænsninger. Desuden skal man være opmærksom på, hvad rummet skal bruges til. Placeres der meget tunge elementer i et område af rummet, kan trinlydsmåtten sammentrykkes, hvilket potentielt ”kortslutter” det flydende gulv, således at lyden kan transmitteres fra overgulv til den bærende etageadskillelse. Meget tunge elementer bør derfor ideelt set placeres på et separat flydende gulv. Den samme kortslutning kan opleves, hvis overgulvet og etageadskillelsen forbindes via søm, skruer eller lignende. 

Har du brug for særlige råd eller sparring ifm. Webers gulve og lyd, så kontakt vores eksperter.  

Udvalgte Saint-Gobain systemer, løsninger og produkter 

weberfloor 4955  

weber.floor 4955-lydmåtte er kernen i Webers lydgulve og anvendes til effektiv trinlydsdæmpning i nybyggeri og renovering af boliger, kontorer, trapperum og lignende lokaliteter. 

Læs mere her

weberfloor acoustic

Weberfloor acoustic kan reducere trinlyd med 25 dB og luftlyd med 8 dB. Løsningen er er velegnet til boliger, kontorer, skoler, hoteller, konferencecentre, etageejendomme mv. Systemet har en lav indbygningshøjde og består af en 15 mm lydmåtte samt minimum 25 mm Weber flydemørtel. 

Læs mere her

Title

Indervægge 

Description

Indervægge opført med Gyproc gipsplader har overordnet set gode lydisolerende egenskaber. Dette skyldes først og fremmest gipspladernes hensigtsmæssig kombination af vægt og stivhed i forhold til tykkelsen. Gipsplader er således særligt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Specielt effektivt er det, hvis man benytter en konstruktion med et eller flere lag gipsplader på hver side af et stålskelet, hvor gipspladebeklædningen kombineret med mellemrum af luft (eller med fx glasuld) vil standse lyden.   

De specifikke lydmæssige egenskaber for en gipspladevæg af den type vil afhænge af fire faktorer: 

  • Antallet af gipsplader. To lag plader er bedre end ét. 
  • Hulrummets dybde. Hulrumsdybder på omkring 95 mm giver den bedste effekt. 
  • Absorbent i hulrummet. Allerede ved 30 mm glasuld opnås en god effekt. 
  • Stive forbindelser mellem de to væghalvdele. Generelt gælder det, at stållægter på grund af deres elasticitet er betydeligt bedre end trælægter, og at et dobbelt lægteskelet er bedre end et enkelt.  

Koincidens- og grænsefrekvens

Når en plade påvirkes af lyd, genereres vibrationer i pladen. Ved en vis frekvens opstår en tilpasning mellem lyden i luften og vibrationerne i pladen. Ved denne såkaldte koincidensfrekvens er bølgelængden fra luftlyden lig med bølgelængden i pladen. Den laveste koincidensfrekvens, ved hvilken der indtræder koincidens, kaldes grænsefrekvensen eller kritisk frekvens, fc.  Jo lettere og stivere en plade er - eller jo tykkere pladen er - desto lavere er grænsefrekvensen. 

Ved koincidensfrekvens bliver lydisolationen lav, og det er derfor vigtigt, at man undgår kombinationer af materialeegenskaber og pladetykkelser, som indebærer, at grænsefrekvensen placeres inden for det vigtige frekvensområde 100 - 3150 Hz. For pladematerialer (i normale tykkelser) indebærer det, at man bør efterstræbe grænsefrekvenser over ca. 2500 Hz. 

Grænsefrekvensen får man ved at dividere grænsefrekvenskonstanten med pladetykkelsen i mm. En 12,5 mm gipsplade har en grænsefrekvens på: 36/0,0125 = 2880 Hz. 

Har du brug for særlige råd eller sparring ifm. gipsløsninger og lyd, så kontakt vores eksperter.

Udvalgte Saint-Gobain systemer, løsninger og produkter 

Gyproc XR Lydlægte 

Gyproc XR er et unikt, patenteret system, der er designet til at reducere lydtransmissionen gennem lette indervægge. 

Læs mere om XR lægter her

Gyproc ErgoLite 

Gyproc ErgoLite har gode lydisolerende egenskaber og er derudover 25 procent lettere end en normal gipsplade. Den lave vægt gør monteringen nemmere. Pladen er lige så stærk og stabil som en standard gipsplade. 

Læs mere her

Gyproc Habito 

Gyproc Habito giver dig både god lydisolering og samtidig mulighed for en slankere væg, end ved brug af traditionelle gipsplader. Gyproc Habito er en stærk gipsplade med høj styrke og god bæreevne ved ophængning direkte i pladen. 

Læs mere her

Title

Isolering  

Description

Udover effektivt at isolere mod varme og kulde, så isolerer glasuld også effektivt mod lyd.  

Glasulds særlige fiberstruktur tillader, at lyden trænger ind i materialet, hvor den absorberes ved friktion mellem de svingende luftmolekyler og fibrene. Det betyder, at alle produkter lavet af glasuld, som det fx er tilfældet i Ecophons lydabsorbenter, der er blandt markedets bedste, vil have en lydmæssig effekt.  

Materialets evne til at absorbere lyd angives ved strømningsmodstand med enheden kPa s/m². Et produkt vurderes til at være tilstrækkelig brugbart til lydabsorbering, når strømningsmodstanden er 7 kPa s/m² eller derover. En almindelig ISOVER rulle med lambda 37 har en strømningsmodstand på ca. 10 kPa s/m².  

Isovers glasuld er således et fornuftigt valg, når der er behov for effektiv lydisolering. 

Har du brug for særlige råd eller sparring ifm. isolering og lydisolering, så kontakt vores eksperter.  

Udvalgte Saint-Gobain systemer, løsninger og produkter 

Trinlydsplade 

Isover Trinlydsplader er hårde og trykfaste. De kan med fordel anvendes i boliger og let erhverv som elastisk, trinlydsdæmpende lag i lette svømmende gulve.

Læs mere her

Del dokument
eller