Title

Bygningsfysik - Energi – varme/kulde

Teaser
I takt med den øgede opmærksomhed på klimaudfordringer er bygningers energiforbrug blevet et område, der har fået stadig større bevågenhed. Energiforbrug i bygninger udgør op mod 40 % af det samlede energiforbrug i Danmark, og blandt de største kilder opvarmning/nedkøling af bygninger.
Hero - isolering ydermur
Title

Om temperatur og energiforbrug

Description

Opretholdelsen af en behagelig temperatur i bygninger spiller en væsentlig rolle for menneskers trivsel, men det er også et område, der både af økonomiske og klimamæssige årsager stiller store krav til bygningens konstruktion. Kort sagt: Jo bedre en bygning er isoleret, desto mindre energi kræver det at varme den op (eller køle den ned) og holde en bestemt temperatur. Lavere energi-forbrug betyder færre udgifter og mindre påvirkning af klimaet. 

En yderligere positiv effekt ved en velisoleret bygning er, at det isoleringen har en gavnlig effekt ift. kolde overflader, der kan resultere i kuldenedfald med risiko for at fugten i rummet kondenserer.

Følgende fire begreber er centrale ift. at kunne leve op til lovgivningen angående energiforbrug for så vidt angår varme/kulde i bygninger: lambda, isolans, U-værdi, og linjetab. Alle fire er begreber, der er afgørende for at kunne dimensionere isoleringen korrekt, og alle fire som tager afsæt i energi (målt i watt [W]), længde eller tykkelse (målt i meter [m og m2]) og temperatur (målt i Kelvin [K]).

Description

Relevante begreber

Lambda

Lambda-værdi (λ) dækker over et materiales varmeledningsevne og angives W/(m*K). Jo lavere lambda-værdi, desto bedre isolerer materialet.

Isolans

Isolans (R-værdi) dækker over et materiales modstand mod varmestrøm. Det beregnes med formlen Rm = s/ λ, hvor Rm er materialets isolans [m²·K/W], s er materialets tykkelse [m] og λ (lambda-værdi) er materialets varmeledningsevne [W/(m*K)].

Isolans benyttes til at udregne en konstruktions U-værdi.

U-værdi

U-værdi, også kaldet transmissionskoefficienten, dækker over en konstruktions isoleringsevne og er et udtryk for, hvor meget varme der trænger ud igennem 1 m² af konstruktionen ved en temperaturforskel på 1 grad mellem den udvendige og indvendige side af konstruktionsdelen. Jo lavere U-værdi, desto bedre isolerer konstruktionen. U-værdi angives W/(m²*K).

U-værdi er et gennemgående begreb i bygningsreglementet ift energikrav til bygningsdele. Der er fx forskellige mindstekrav til U-værdier for bygningsdele alt efter om det er ydervægge, tag, døre eller andet – ligesom mindstekravene varierer alt efter hvilken type bygning det er, og om det er nybyggeri eller renovering. Se afsnittet om lovgivning for specifikke henvisninger til bygningsreglementet her.

For at finde U-værdien skal man benytte formlen U= 1/(summen af konstruktionens R-værdier). Konstruktionens R-værdier er hhv overgangsisolans ved indvendige og udvendige overflader, isolans for materialelaget, isolans for ventilerede lag og isolans for luftlag (som er ikke-ventilerede lag).

Linjetab

Linjetab dækker over den mistede energi i form af varmetab, der opstår, hvor der er en ændring i konstruktionen – fx i forbindelse med fundamentet, hvor væg møder loft eller i samlingen mellem konstruktionsdele i klimaskærmen fx døre og vinduer.

Linjetab angives som W/m*K og er et udtryk for den energi (W), der mistes per meter (m) ved én grads temperaturforskel (K) mellem ude og inde. I bygningsreglementet er der krav om hvor stort et linjetab maksimalt må være for bestemte konstruktionsdele. Se næste afsnit omhandlende lovgivning.

Title

Lovgivning

Description

Overordnet set er det energimæssige fokus i lovgivningen baseret på, at bygninger skal opføres og kunne drives, så unødvendigt energiforbrug undgås (dog uden at det har en negativ indvirkning på sundheden). Dette ses for en lang rækker områder på tværs af bygningsreglementet, fx i afsnittet om ventilation (§ 420 - § 452), der alle stiller krav om at undgå unødvendigt energiforbrug.

Mere specifikt er energikravene for så vidt angår varme/kulde delt op i en række delkrav og er afhængige af, om der er tale om fx nybyggeri, tilbygninger, ombygninger, type af bygning, klimaskærmens konstruktionsdele osv. 

Overordnede krav

De overordnede krav omhandlende energi ift. varme/kulde findes her.

Krav til klimaskærm

Se en oversigt over de generelle mindstekrav til klimaskærmens ydeevne (herunder krav til maksimalt linjetab) i bygningsreglementet her.

Title

Hvordan kan vi hjælpe?

Description

Hos Saint-Gobain har vi en lang række produkter, systemer og løsninger, der kan hjælpe dig med at leve op til de lovgivningsmæssige krav - eller til at gøre det endnu bedre i din bygning.

Hvis der er specifikke ønsker eller krav, kan det være en idé at kontakte en af vores specialister, der kan hjælpe med at vurdere hvilke løsninger, der vil være hensigtsmæssige at benytte.

Kontakt

Hos Saint-Gobain har vi en række eksperter, der kan hjælpe dig med udregninger, information og med at opnå de energimæssig forhold, du har behov for i dine projekter.

KONTAKT

Title

Vores materialer og løsninger

Description

I det følgende gennemgås en række af de Saint-Gobain-materialer og -løsninger, der er særligt udviklede og/eller egnede med henblik at opnå gode bedst mulige energiudnyttelse i bygninger.

Title

- Facadeløsninger

Description

Facaden er en afgørende del af en bygnings klimaskærm, og det er derfor særligt vigtigt med de rigtige løsninger. Samtidig er facaden afgørende for bygningens æstetiske look. Uanset om du skal bygge nyt eller efterisolere en eksisterende facade, så har vi en række forskellige løsninger, der kan sikre, at du opnår den energimæssige ydeevne og æstetik, der er behov for.  

Har du brug for særlige råd eller sparring ifm. isolerede facader, så kontakt vores eksperter.  

Udvalgte Saint-Gobain systemer, løsninger og produkter

Isover Plus System

Isover Plus systemet er udviklet til både nybyggeri og renovering og består af isolerede stolper monteret direkte på den bærende ydervægskonstruktion. 

Læs mere om Plus System her

Kooltherm® K5 facadeplade

Kooltherm® K5 facadeplade fra Weber, er både let at håndtere og installere. Og så er det en af markedets bedst isolerende facadeplader.

Læs mere om Kooltherm K5 her

Serpomin med teglskaller

Serpomin med teglskaller er en holdbar mineralsk facadeløsning, der afsluttes med teglskaller på mineraluld, så facaden ligner en traditionel murstens-facade.

Læs mere om Serpomin her

Title

Tag og loft

Description

Varme stiger opad, og dermed er det særligt vigtigt at tag og loft er velisolerede for at kunne holde på varmen i en bygning. Uanset om du bygger nyt, eller har behov for at efterisolere tag og/eller loft i en eksisterende bygning, så har vi en række løsninger, der både sikre en høj isoleringsgrad og gør det nemt at installere.  

Har du brug for særlige råd eller sparring ifm. isolering af tag og loft, så kontakt vores eksperter.  

Udvalgte Saint-Gobain systemer, løsninger og produkter

Isover InsulSafe®

InsulSafe er løsuldsisolering, der er fremstillet af ren glas til løs udblæsning på lofter og indblæst i hulrum.

Læs mere om InsulSafe her

Isover Formstykker

Isover Formstykker anvendes til isolering af brudte flader ved nybyg, renovering og efterisolering. Formstykker findes med forskellig ydeevne efter behov – helt ned til λ30.

Læs mere om Formstykker her

Isover Robust Lamel

Isover Robust Lamel anvendes til isolering af flade tagkonstruktioner som underlag for Robust TFP og Robust TP i flerlagsløsninger

Læs mere om Robust Lamel her

Title

- Ydervægge

Description

Ydervægge spiller en afgørende rolle for en bygnings samlede energiramme, og den er derfor vigtigt at få isoleret godt og på den rigtige måde. Uanset om du skal bygge nyt, om du skal efterisolere en eksisterende massiv mur eller ønsker at hulmursisolere, så har vi en række forskellige løsninger, der kan sikre, at du får den helt rigtige løsning

Har du brug for særlige råd eller sparring ifm. isolering af ydervægge, så kontakt vores eksperter.  

Udvalgte Saint-Gobain systemer, løsninger og produkter

THERMOnomic 

THERMOnomic er et system af stålprofiler og tilbehør til opbygning af lette ydervægge. Systemet er konstrueret med henblik på at minimere varmetabet i konstruktionen, da lægter og skinner er slidsede i profilernes ryg, hvilket reducerer varmeledningen.  

Læs mere om THERMOnomic her

Isover InsulSafe®

Isover InsulSafe er løsuldsisolering, der er fremstillet af glas, til løs udblæsning fx som efterisolering af hulmur.

Læs mere om InsulSafe her

Isover Plus System

Isover Plus System er udviklet til både nybyggeri og renovering og består af isolerede stolper monteret direkte på den bærende ydervægskonstruktion.

Læs mere om Plus System her

Del dokument
eller