Title

Opmuringens FAQ

Teaser
Der findes forskellige typer mørtel til forskellige underlag.
Title

Hvorfor vælge Funktionsmørtel frem for Receptmørtel?

Description

Funktionsmørtler er mørtler med bestemte og kontrollerede egenskaber (funktioner) som fx trykstyrke, bøjningstrækstyrke, vedhæftningsstyrke og/eller mørtler, som er tilpasset mursten med en høj/lav minutsugning. 

Fordelene ved Funktionsmørtler kontra Receptmørtler:

 • Mulighed for at opføre større uafstøttede murfelter
 • Undgå eller minimere efterspændt murværk
 • Giver mindre hvidlige udfældninger, og skulle der komme lidt, forsvinder disse hurtigere end ved benyttelse af Receptmørtler.
 • Mindre spild
 • Nem rengøring og enklere betjening af blander
 • Mindre støvgener
 • Nemmere at afsyre
 • 16 ampere er nok ved strømtilslutning
 • Bedre bearbejdelighed
 • God frostbestandighed
 • Leveres indfarvet
Title

Hvordan får jeg mest økonomisk og nemmest en indfarvet fuge?

Description

Som udgangspunkt kan det bedst betale sig at opmure til færdig fuge med en indfarvet opmuringsmørtel. Den økonomiske fordel øges, jo større job der er tale om.

Men tiden spiller en rolle, hvis mørtlen ikke er bestilt i god tid. I det øjeblik, hvor leveringstiden ikke kan indfries, og murersjakket står klar på stilladset og de kun venter på mørtlen, så giver det mening at vælge udkradsning og efterfølgende fugning med indfarvet mørtel som løsning.

Title

Kan man på byggepladsen fremstille en Receptmørtel KC 35/65/650 med sprit/frostsikring i mørtlen?

Description

Nej. Receptmørtler lavet af vådmørtler (5,1 % Kalkmørtel og Basiscement i rumfangsforholdet 8:1), må ikke tilsættes sprit/ethanol, såfremt cementindholdet overstiger 55 % af den samlede bindemiddelmængde. 

Benyt istedet tørmørtlen weber KC 35/65/650 0-4 mm. Som vinterforanstaltning tilsættes varmt vand.

Title

Hvorfor er en Funktionsmørtel bedre at bruge om vinteren end en Receptmørtel?

Description

Det eneste bindemiddel i weber funktionsmørtler er Portland Cement. Funktionsmørtlen er ikke, modsat receptmørtler, tilsat hydratkalk. Hydratkalk kan kun hærde (carbonatisere) ved et vandindhold under 7 vægtprocent. 

Derudover er vandindholdet i baljekonsistens kun ca. 14 vægtprocent ved funktionsmørtler mod ca. 17-18 vægtprocent for Receptmørtler.

Det vægtigste argument er, at weber funktionsmørtler foruden plastificering indeholder et lufttilsætningsstof. Luften gør mørtlen særdeles modstandsdygtig over for frostpåvirkninger. I de knap 8 år, vi har haft funktionsmørtler, har vi endnu ikke set en frostafskalling på en funktionsmørtelfuge. Vore almindelige henvisninger omkring afdækning m.m. gælder dog stadigvæk.

Title

Kan jeg blande en Funktionsmørtel i en tvangsblander?

Description

Ja, men blandetiden må højst udgøre 5-8 minutter. Overskrides denne tid, kan konsekvensen blive en meget levende mørtel med reduceret styrke, som ikke er egnet til opmuring.

I praksis bør man derfor altid anvende en horisontalblander fra Weber til blanding af weber funktionsmørtler - især ved større arbejder.

Title

Hvorfor skal jeg vælge tørmørtel frem for vådmørtel?

Description
 • Ved vådmørtel bliver cementen tilsat på byggepladsen. Bliver der doseret korrekt hver gang? Risiko for senere farveforskelle.
 • Ved anvendelse af tørmørtel undgås opskovling i blander. (Færre tunge løft og mindre støvgener fra cementen.)
 • Ved vådmørtler må der ikke tilsættes sprit, hvor cementindholdet overskrider 55% af det samlede bindemiddelindhold.
 • Ved byggeri, der er omfattet af BR 95 (ikke småhuse), skal vådmørtlen og cementen afvejes på pladsen, eller der skal udføres kontrol på laboratorium for korrekt mørtelsammensætning.
 • Ved vådmørtel ligger ansvaret for den færdige kvalitet af mørtlen ved mureren. Ved anvendelse af tørmørtel isættes følgeseddel bare i KS-mapper.
 • Mindre spild ved tørmørtel.
Title

Er 7,7 % Strand 0-2 mm en Normmørtel?

Description

Nej, mørtlen tilfredsstiller ikke kravene i Norm for Murværks-konstruktioner DS 414.5, Anneks D. Her kræves det, at mørtlens kornkurve skal ligge mellem normens grænse-kornkurver. Dette er ikke tilfældet for vor 7,7 % weber strandsandsmørtel 0-2 mm.

Title

Egner Receptmørtel KC 20/80/550 til opmuring af kælderydervægge?

Description

Ja, ifølge DS 414.6 skal kælderydervægge mures med fyldte fuger i mørtel svarende til MC 4,5, hvilket weber KC 20/80/550 opfylder.

Title

Må jeg tilsætte sprit/frostsikring som vinterforanstaltning til en tørmørtel?

Description

Nej, benyt i stedet op til 60 °C varmt vand. Du kan leje en varmtvandsbeholder hos Weber.

Title

Hvad er forbruget af tørmørtel og vådmørtel til opmuring?

Description

Forburg af tørmørtel ved sten af dansk normalformat 228 x 108 x 54: Typisk 1,1 kg/sten.

Forbrug af vådmørtel ved sten af dansk normalformat 228 x 108 x 54: Typisk 0,75 liter/sten.

NB. Læg mærke til at højden på mursten er reduceret til 54 mm i stedet for tidligere 55 mm. Modulmålene skal dog stadig overholdes - derfor er mørtelforbruget øget.

Title

Må jeg mure med delt fuge på en ydervæg af massive Leca blokke?

Description

Ja, ved massive ydervægge med en tykkelse på minimum 19 cm kan man vælge at mure med delt fuge, så der fremkommer et isolerende fugehulrum i væggens midte. For at undgå, at mørtlen løber ind i hulrummet under opmuringen, ilægges der ofte passende isoleringsstrimler.

NB: Kælderydervægge skal altid mures med fyldte ligge- og studsfuger i mørtelstyrke svarende til MC 4,5 iflg. DS 414.6.

Title

Skal ydervægge af massive Leca blokke altid svindarmeres (fugearmering)?

Description

Ja, til forebyggelse af svind- og temperaturbevægelser indlægges gennemgående armering i hver 3. skiftes lejefuge. Ved dør- og vinduesåbninger ilægges armering i første lejefuge over åbninger samt i første lejefuge under vinduesåbninger. Tillige ilægges armering i blokmurværkets øverste lejefuge.

Formur i hulmure svindarmeres typisk i hvert andet skifte, og høje sokler over terræn armeres typisk for hvert skifte.

Alt afhængig af miljøklasse benyttes henholdsvis korrosionsfast eller korrosionsbeskyttet armering. I aggressiv og moderat miljøklasse kan benyttes rustfrit stål. I passiv miljøklasse kan anvendes bistål 40 alternativt 6 mm KS 550 TS.

Ved 10 cm og 15 cm Leca blokke indlægges kun en armeringsenhed pr. armeringsfuge. Ved større vægtykkelser ilægges 2 armeringsenheder pr. armeringsfuge. Armeringsenheden skal altid placeres mindst 30 mm fra blokforkant (dæklag).

NB: Svind/fugearmering må ikke forveksles med konstruktions-/designarmering. Selv såkaldte uarmerede vægge skal svind-/fugearmeres i henhold til ovenstående regler.

Title

Må jeg afsyre i frostvejr?

Description

Nej, ved afsyring af murværket om vinteren tilføres murværket ekstra vand fra den fortyndede saltsyre. Om vinteren vil det opsugede vand frostsprænge murværket. Der må heller ikke afsyres indendørs med saltsyre. Syredampe kan være sundhedsskadelige. Derudover kan dampene fremkalde korrosionsskader på metalgenstande og medføre tynde, hvidlige belægninger på bl.a. vinduesglas og blanke metaloverflader.

Prøv weber Multi Clean til skånsom og tidsbesparende afsyring.

 

Title

Må jeg afsyre indendørs?

Description

Nej, der må ikke afsyres indendørs. Såfremt indvendigt murværk fejlagtigt er blevet afsyret med saltsyre, kan denne forsøges neutraliseret ved at behandle murværket med en blanding af 1 del salmiakspiritus til 10 dele vand.

Title

Kan jeg opmure med en tidligere frosset kalkmørtel?

Description

Gruppe A-mørtler - jf. dok. nr. QF-90-03-001 i kvalitets- og miljøstyringsmappen (kalkmørtler, der produceres, opbevares og sælges/leveres til opmuring i henhold til DS 414 - det vil sige 3,5 % Bakke/Strand 0-4 mm, 5,1 % Bakke/Strand 0-4 mm samt 6,6 % Bakke/Strand 0-4 mm) - skal opbevares frostfrit, idet der ikke må kunne stilles spørgsmål ved de normbestemte materialeegenskaber. Har mørtlen først været nedfrosset, kan man ikke længere garantere dette.

Gruppe B-mørtler, der eventuel har været nedfrosset (se nærmere i QF-90-03-001 (typisk mørtler, der bruges til pudse-, fuge- og restaureringsopgaver, som ikke er omfattet af nogen normmæssig sammenhæng)), kan benyttes såfremt følgende instruktion følges:

"Der blandes i 10 minutter, hvorefter evt. cement tilsættes til ønsket blandingsforhold. Derefter blandes i yderligere 10 minutter til homogen og ønsket konsistens."

Gruppe C-mørtler er kalkmørtler tilsat frysepunktssænkende tilsætningsstoffer. Frysepunktssænkende midler kan uden typeafprøvning anvendes til kalk- og kalkcementmørtel med højst 55 % cementindhold af den samlede bindemiddelmængde. Der tilsættes minimum 1 liter og maks. 4 liter pr. 100 liter mørtel. Den doserede mængde vil fremgå af emballage eller følgeseddel.

Title

Må jeg tilsætte ekstra vand til allerede blandet mørtel i baljer?

Description

Nej. Men du må gerne genoprøre mørtlen.

Title

Skal murkroner altid afdækkes ved arbejdets ophør?

Description

Ja, murkronen skal altid afdækkes.

Title

Hvor meget cement skal jeg blande i en 6,6 % Bakke for at få en KC 50/50/700?

Description

Ved anvendelse af Basiscement er rumfangsforholdet mellem cement og mørtel 1:11.

Ved anvendelse af Mestercement, (lavalkali) er rumfangsforholdet mellem cement og mørtel 1:13.

Title

Hvad er vedhæftningsstyrken for Receptmørtel KC 50/50/700 og KC 35/65/650?

Description

Vedhæftningsstyrken f mor, tlk for KC 50/50/700 = 0,10 MPa

Vedhæftningsstyrken f mor, tlk for KC 35/65/650 = 0,15 MPa

Title

Er det en fordel at benytte Mestercement i stedet for Basiscement til pladsfremstilling af mørtel om sommeren?

Description

Ja. Mestercement har en langsommere afbinding/styrkeudvikling. Husk ændring af blandingsforholdet mellem kalkmørtel og cement.

Title

Hvordan er blandingsforholdet mellem Gullex Murcement A og sand, hvis det styrkemæssigt skal være en KC 50/50/700 alternativt en KC 20/80/550?

Description

De blandingsforhold der kommer tættest på er et vejledende rumfangsforhold mellem weber gullex murcement A og sand på ca. 1:5 ( M 100/600 ) samt 1:3 ( M 100/350 ) for styrkemæssigt cirka at ramme weber KC 50/50/700 alternativt weber KC 20/80/550. Weber deklarerer ikke styrkeforhold for weber gullex murcement A. Er der krav til et dokumenterbart produkt, skal man vælge funktions- eller receptmørtel.

Del dokument
eller