Title

Genanvendelse FAQ

Teaser
Hos Saint-Gobain anvender vi gamle materialer i nye produkter. Men hvordan skal du håndtere gamle vinduer, glasuld eller gipsrester?
Title

Hvor meget genanvendt gips er der i gipsplader fra Gyproc?

Description

Op til 30 %.

Andelen afhænger i høj grad af, hvor meget genanvendt gips, der er tilgængeligt i markedet.

Title

Hvordan fungerer genanvendelsen af gips?

Description

Genanvendelsen eller recirkuleringen af gips foregår ved, at gamle gipsplader knuses, hvorefter karton og gipspulver adskilles. Gipspulveret kan derefter indgå i produktionen af nye gipsplader.

Det kan i princippet ske et uendeligt antal gange, og derfor er potentialet for genanvendelse af gips meget højt.

Title

Hvordan foregår indsamling af gipsaffald fra byggepladserne?

Description

Entreprenøren bestiller ved byggeriets start en container til gips, hvor gipsaffaldet (tørt afskær og evt. beskadigede materialer) indsamles. Når containeren er fyldt, bliver den hentet af en transportør, og leveret hos en affaldsbehandler, der kan rense og knuse pladerne til rent gips pulver. Gipspulveret leveres derefter til en gipspladeproducent, fx Gyproc i Kalundborg.

Gyproc samarbejder med en række eksperter om indsamling af overskydende gipsplader fra byggepladserne, bl.a. Marius Petersen, RGS Nordic, Norrecco og City Container A/S. Fx har City Container A/S indsamlingsløsninger til genbrugsgips i hele landet – find din kontakt på www.citycontainer.dk.

Title

Hvilke gipsplader kan genanvendes?

Description

Alle Gyproc gipsplader kan indgå i den cirkulære materialegenanvendelse. Fælles for alle er, at det er vigtigt, at gipsplader bliver sorteret i separat container, og at gipsen ikke bliver våd.

Gipsaffald fra nybyg (afskær og evt. beskadigede materialer) kan gå direkte i gipscontaineren og til genanvendelse.

Hvis der er tale om renoverings- eller nedrivningsprojekter skal al den uforurenede gips også sorteres i egen container. Hvis gipsen er forurenet (fx med asbest, hvis der har siddet asbestholdig fliseklæb direkte på gipspladen), kan den dog ikke bruges til genanvendelse.

Fibergipsplader kan ikke genanvendes til nye gipsplader og må ikke blandes med gips i en gipscontainer. Fibergips er et blandingsprodukt af bl.a. cellulose, glas og gips, som ikke kan separeres i bearbejdningsprocessen.

Title

Kan man genanvende gisplader fra nedrivning?

Description

Ja, uforurenet gips skal sorteres i gispcontainere, hvormed det kan indgå i den cirkulære proces til produktionen af nye gipsplader.

Fliseklæb af ældre dato kan være forurenet med asbest, så det anbefales typisk af affaldsselskaberne at frasortere gips med fliseklæb på.

Title

Kan man genanvende knækkede gipsplader eller fraskær i forbindelse med montering?

Description

Ja, rene gipsplader kan gå direkte til genbrug. Brug gipscontainerne, så gipsaffaldet ikke bliver blandet med øvrigt affald.

Title

Hvad sker der med gipsaffald, som ikke bliver sorteret i gipscontainer?

Description

Det går til deponi.

Title

Hvad er Partnerskab for Cirkulær Gips?

Description

For at øge mængden af genanvendt gips har Gyproc været med til at starte Partnerskab for Cirkulært Gips, hvor vi sammen med aktører fra hele værdikæden (andre producenter, nedrivere, affaldsbehandlere) arbejder med at øge mængden. Vi kigger bl.a. på rammebetingelser, udbud og sporbarhed.

Partnerskabet vurderer, at omkring halvdelen af gipsaffaldet i Danmark i dag ’forsvinder’ ud af genanvendelses-loopet. Dette skyldes bl.a., at gipsen ikke bliver sorteret.

Title

Hvordan hænger genanvendelse af gips sammen med bæredygtighed?

Description

Ved at genanvende gips sparer man på mængden af jomfruelig gips i produktionen af nye gipsplader. Dermed er man med til at sikre et ansvarligt og mere bæredygtigt forbrug af jordens ressourcer. Genanvendelsen af gips sikrer, at materialet ikke spildes, men kan give værdi igen og igen.

Title

Hvordan kommer genanvendelsen af gips til udtryk i en livscyklusanalyse (LCA)?

Description

En LCA beskriver bl.a., hvad der sker med et produkt efter endt levetid. Gyproc gipsplader vil det fremgå i de produktspecifikke EPD’er, hvad genanvendelsesprocenten for gipspladerne er.

Title

Hvad er cirkulær økonomi?

Description

Cirkulær økonomi handler om at lukke kredsløbet, så materialer og produkter ikke spildes, men kan give værdi igen og igen. Ved at bruge genanvendelige materialer er man med til at mindske presset på verdens ressourcer.

Gips er et af de få materialer, der kan genanvendes igen og igen, uden at kvaliteten forringes. Hos Gyproc har vi i mange år produceret gipsplader med op til 35 % genanvendt gips.

Title

Kan jeg aflevere gammel glasuld hos Isover?

Description

Nej, det kan du ikke. Det skal afleveres på den lokale genbrugsplads til deponi. Vi indsamler gammel isolering fra udvalgte projekter, men der er store krav til kvalitet og renhed af isolering, for at vi kan genbruge den. 

Title

Kan jeg aflevere gamle glasflasker, vinduer eller andet glas hos Isover?

Description

Nej, det kan du ikke. Selvom vi anvender genbrugsglas i vores produktion, kan vi ikke tage hvilket som helst glas og smelte om i vores ovn, ligesom der er store krav til bl.a. renheden af glasset. Derfor skal dine gamle vinduer, flasker m.m. afleveres på den lokale genbrugsplads.

Del dokument
eller