Title

FAQ om de nye klimakrav

Teaser
Fra den 1. januar 2023 er der indført nye klimakrav i bygningsreglementet for at nedsætte CO2-udledningen fra byggeri.
Her kan du få et kort overblik over, hvad klimakravene omfatter.
Image
FAQ om klimakrav
Title

Hvad er nyt?

Description

Der er to nye bestemmelser i bygningsreglementet om bygningers klimabelastning.

 

Den første er: At klimapåvirkningerne for alt nybyggeri omfattet af en energiramme skal dokumenteres med en livscyklusvurdering (LCA).

Den 2. nye bestemmelser om bygningers klimabelastning er, at for nybyggeri over 1000 m2 må den maksimale belastning være på 12 kg CO2-eq./m2/år.

 

Kravene er skitseret her:

Image
Illustration de nye klimakrav, over og under 1000m2
Title

Hvorfor er de indført?

Description

Baggrunden for klimakravene er, at:

  • 10 % af CO2-udledningen stammer fra bygge- og anlægsbranchen samt produktion af byggematerialer
  • 35 % af alt affald kommer fra bygge- og anlægsbranchen
  • 40 % af energiforbruget er relateret til bygninger
  • 70 % er den reduktion i CO2-udledning, som Danmark har forpligtet sig til i 2030 (med referenceår 1990)
Title

Hvad er klimapåvirkning?

Description

Klimapåvirkning – eller Global Warming Potential (GWP) – beskriver en bygnings potentiale for at påvirke den global opvarmning.

Klimapåvirkningen beregnes med udgangspunkt i den mængde drivhusgasser, der udledes i en bygnings levetid. Drivhusgasser er fx CO2, methan, vanddamp m.fl.

Påvirkningen fra de forskellige typer gasser variere, men beregnes i forhold til CO2. Derfor anvendes enheden CO2eq/m²/år.

Title

Hvad omfatter en LCA?

Description

En LCA omfatter ifølge BR18 et udsnit af faser faserne i en fuld livscyklusvurdering (LCA).

De omfattede faser er: Råvareindvinding, transport til produktion, produktion, energi i driftsfasen samt affaldshåndtering. Transporten af byggevarer tæller derfor eksempelvis ikke med i BR18, uagtet den potentielt store CO2 udledning relateret til denne, når byggevarer produceres udenfor Danmark.

Image
Faser i livscyklusanalyse
Title

Hvad er en EPD. Og hvad skal den bruges til?

Description

En EPD er en miljøvaredeklaration (Environmental Product Declaration), hvor man kan finde tal for faserne i livscyklusvurderingen (LCA).

EPD’er findes med tre forskellige grader af validitet: Generiske data, branche-EPD’er og produktspecifikke

EPD’er. Sidstnævnte er de mest præcise EPD’er, og det er disse, Gyproc, Isover og Weber altid arbejder med.

Del dokument
eller