Title

Certificeret byggeri

Teaser
Et stigende antal byggerier bliver certificeret i Danmark. Med en certificering får bygherren garanti og dokumentation for, at en bygning er opført i den forventede, bæredygtige kvalitet. Certificeringen synliggør byggeriets levetidsomkostninger og miljøprofil og sikrer, at indeklima, komfort og sikkerhed er i højsædet i byggeriet. Lige så vigtigt er det, at et bæredygtigt byggeri skaber attraktive arbejdspladser, trivsel og velvære samt et godt miljø for indlæring i undervisningsbygninger.
Title

EPD - Miljøvaredeklaration

Description

Hos Saint-Gobain har vi en målsætning om kontinuerligt at mindske miljøpåvirkningen under produktionen, transporten, brugen og sidenhen genbrugen af vores produkter. Miljøvaredeklarationer er væsentlige for, at man kan sammenligne produkter og træffe bæredygtige materialevalg. Derfor har Saint-Gobain fået udarbejdet EPD'er (Environmental Product Declaration), som er en tredjepartsverificeret miljøvaredeklaration, der bygger på en livscyklusanalyse.

Vi møder i stigende grad krav til miljøvaredeklarationer i udbudsmaterialet til større byggerier i både den offentlige og private sektor. Det sker blandt andet fordi bygningscertificeringsordninger som eksempelvis DGNB hovedsaligt benytter miljøvaredeklarationers livscyklusanalyse til beregningen af bygningens samlede miljøbelastning.

En EPD skal indeholde verificerbare, præcise og ikke misvisende miljøinformationer om et produkt og dens anvendelse. Dog kan nogle af oplysningerne være baseret på generiske betragtninger. De generiske oplysninger bygger på regionale, nationale eller globale gennemsnitsbetragtninger fra databaser og opslagsværker, mens de faktiske oplysninger bygger på konkrete data om produktet.

Find alle vores EPD'er her.

Image
3. partsverificeret EPD
Title

LCAbyg-filer

Description

Til beregning af LCA på bygningsniveau, fx ved DGNB certificering, anvendes programmet LCAbyg.
Som bruger af LCAbyg har man mulighed for at tilføje egne produkter med egne EPD-data og anvende disse til LCA-beregninger.

Saint-Gobain tilbyder LCAbyg-filer på alle de produkter, hvor der forefindes en EPD. Disse ligger til fri download her og under hvert produkt*.

LCAbyg-filerne er lavet ud fra Saint-Gobain tredjepartsverificerede EPD’er. Disse dækker alle faser fra ”vugge til grav”. Dvs. at data i Saint-Gobain LCAbyg-filer for ”fremstilling” og ”End-of-life” kommer fra EPD’erne. Den øvrige data er generisk og kommer fra Ökobau
 
*Brug af LCAbyg filer udarbejdet af Saint-Gobain Denmark A/S for Saint-Gobains produkter sker på brugerens eget ansvar.
Saint-Gobain Denmark A/S påtager sig således intet ansvar for de beregninger, som fremkommer ved brugen af LCAbyg filerne og dermed ej heller for de opnåede resultater.

Title

Indeklimamærkninger

Title

Dansk Indeklima Mærkning

Description

Dansk Indeklima Mærkning er en frivillig mærkningsordning. Dansk Indeklima Mærkning omfatter byggematerialer, møbler og inventar, der har dokumentation for afgasningen. Produkter der overholder kravene til Dansk Indeklima Mærkning må benytte mærkningens logo.

Et produkt som er indeklimamærket har været igennem omfattende test og har dokumentation for, hvor mange kemiske stoffer de afgiver til indeklimaet. Indeklimamærket stiller altså krav til produktet i dets brugsfase, og der er en øvre grænse for, hvor stor afgasningen må være og hvilke stoffer, der må afgasse. Produkterne må fx ikke afgive kræftfremkaldende stoffer. Til loftsprodukter er der en øvre grænse for hvor mange fibre og partikler, der må frigives, og der stilles også krav til produktets lugtindtryk.

Du kan finde flere informationer om indeklimamærket på Indeklimamærkets hjemmeside.

Title

Emissionsklasse M1 for byggemateriale

Description

Byggemateriale der benyttes indendørs i bygninger kan klassificeres ud fra dets emissionsniveau. Byggematerialer inddeles i tre grupper, hvor den bedste
klasse M1 benyttes til materialer med en ekstrem lav emission af stoffer til atmosfæren.

I klasse M2 udsender materialerne moderate mængder stof, mens materialer i M3-klassen enten ikke holder sig inden for de strenge emissionsniveauer eller ikke er blevet testet.

RTS står bag M1-certifikatet for materialer, der er blevet godkendt i laboratorietest. Materialerne testes for formaldehyd, organiske stoffer, ammoniak og kræftfremkaldende stoffer. Ligeledes vurderes produkternes lugtemission.

En række Saint-Gobain produkter er indeklimamærket og M1 godkendte.

Title

EMICODE®

Description

EMICODE® er et klassificeringssystem for byggeprodukter med fokus på indeklima.

Et EMICODE® certifikat kan bl.a. anvendes som dokumentation for produktgrupper, såsom gulvspartelmasser, i et DGNB-certificeret byggeri.

Et EMICODE® certificeret produkt skal opfylde strenge krav. Det skal bl.a. emissionstestes, overholde grænseværdier, være fri for opløsningsmidler* og så det må det ikke indeholde stoffer, der er listet under REACH - som bl.a. kan være kræftfremkaldende. 

Se grænseværdier og krav for EMICODE® her. 

Saint-Gobain Weber har flere produkter, der er EMICODE® certificeret. 

 

* definitionen på opløsningsmidler ift. EMICODE er defineret som Volatile Organic Compounds (VOC) med kogepunkt under 200 °C under normale forhold (20°C, 1013 hPa).

 

Der findes tre EMICODE® klasser:

EMICODE® EC2 tildeles produkter med lav emission, der opfylder de grundlæggende krav for en EMICODE certificering. Fx må TVOC efter 28 dage ikke overstige 300 µg/m3.

 

EMICODE® EC1 tildeles produkter med meget lav emission. For at opnå EMICODE EC1, skal produktet opfylde skrappe krav inden for miljø og sundhed. Fx må TVOC efter 28 dage ikke overstige 100 µg/m3.

 

 EMICODE® EC1PLUS er en nyere premium certificering, hvor kravene er blevet strammet endnu mere i forhold til EC1. Fx må TVOC efter 28 dage ikke overstige 60 µg/m3.

 

Title

Eurofins Indoor Air Comfort Gold

Description

Indoor Air Comfort mærket administreres af Eurofins Product Testing A/S i Galten ved Aarhus, og er et af verdens største testfacilitet for afgasning af byggematerialer. Eurofins er en internationalt mærkningsordning, der favner flere forskellige lovgivningers og mærkningsordningers krav.

Eurofins Indoor Air Comfort Gold består af to mærker. Der er standardmærket, som garanterer, at produktet overholder alle lovgivninger i EU vedrørende afgasning, og der er Guld-mærket, som overholder de fleste krav til frivillige mærkningsordninger i EU, og dermed er højeste standard for indeklimamærkede materialer. 

Se her, hvad mærket indbefatter.

På listen over guld-mærkede produkter er ISOVER isolering.

Kontakt

Del dokument
eller