Title

Ydervæg

Teaser
En bygnings ydervæg skal skærme mod kulde og vind og holde på varmen indenfor. Den skal kunne bære taget samt være lyd- og brandisolerende.
Title

Tung ydervæg

Description

Tunge ydervægge er typisk udført i betonelementer eller teglsten som den bærende del af konstruktionen. Beklædningen mod dette fri består typisk af mursten eller puds, som har til formål at skærme for nedbør og ind samt give byggeriet det ønskede udtryk.

Næste lag består af isolering, fx ISOVER Murfilt i lambda 30, 32, 34 eller 37, eller Facadeisolering 32 eller Facadekoncept Lamel som underlag til pudsede facader, som har til formål at mindske varmetabet gennem konstruktionen. For at undgå, at det vand, der trænger gennem klimaskærmen, kommer i kontakt med isoleringen og derved nedsætter dens isoleringsevne, laves der et smalt hulrum mellem beklædningen og isoleringen.

Dernæst kommer den inderste og bærende del, som typisk består af tegl eller betonelementer. Formålet med den bærende del er at lede belastningen fra egenlast, vind og sne ned i fundamentet. Det er ikke nødvendigt at forankre den bærende del til fundamentet, da dens egenlast er tilstrækkelig til, at den ikke forskubbes på fundamentet.

To fugtspærrer placeres i samlingen mellem ydervæggen og fundamentet. Den ene føres fra den udvendige side af væggen ind til terrændækket og skal sikre, at byggefugt fra fundamentet ikke ledes op i konstruktionen. Den anden placeres fra den udvendige side af ydervæggen ind til den udvendige side af den bærende del, hvor den føres op til 3. skifte, og sikrer at fugt der trænger gennem klimaskærmen ledes væk.

Title

Let ydervæg

Description

En let ydervæg opbygges typisk med stål- eller træprofiler, som fx ISOVER Plus træ/isoleringsprofiler eller Gyproc THERMOnomic stålprofiler, som den bærende del. Beklædningen ud mod det fri har til formål at skærme for vind og nedbør samt give byggeriet det ønskede arkitektoniske udtryk.

Bag beklædningen findes det ventilerede hulrum, som skal lede fugten ud af konstruktionen, så den bærende del ikke beskadiges af fugt.

Dernæst kommer et vindtæt lag, fx bestående af en cementbaseret plade – GAE 13 – fra Gyproc, som skal sikre, at isoleringen ikke bliver vindblæst og isoleringsevnen derved forringes. En fugtspærre monteres på det vindtætte lag, så den fugt der fortættes i hulrummet kan løbe ud af konstruktionen ved yderbeklædningen.

Bag ved det vindtættelag findes den bærende konstruktion, som er forankret til fundamentet ved hjælp af en gevindstang. Mellem de lodrette træ- eller stålprofiler fyldes hulrummet med ISOVER Formstykker, Ruller eller Flex i lambda 30, 32, 34 eller 37. En fodrem under de lodrette profiler stabiliserer dem, og for at undgå at der opstår kuldebro mellem fodremmen og fundamentet, placeres fodremmen oven på et lag trykfast isolering.

På den indvendige side af den bærende konstruktion placeres en dampspærre eller en intelligent klimamembran, så som ISOVER Vario Xtra, der reagerer på luftens relative fugtighed og sikrer, at der ikke ophobes fugt i konstruktionen. Klimamembranen er åben og slipper evt. fugt i konstruktionen ud om sommeren mens membranen om vinteren er lukket og forhindre fugt fra indeluften i at trænge ind i konstruktionen. Dampspærren eller klimamembranen må maksimalt placeres 1/3 inde i isoleringslaget, for at fugten ikke fortættes. Afstanden måles fra den varme side af isoleringen.

Inderst beklædes væggen typisk med Gyproc gipsplader eller Gyproc Habito fibergipsplader, da de kan beskytte den bærende konstruktion i tilfælde af brand. Det skyldes, at gips afgiver vand, når det brænder.

Title

Saint-Gobain systemer til ydervægge

Title

Gyproc THERMOnomic ydervæg med Ventileret Facadesystem

Description

Gyproc THERMOnomic ydervægssystem består af stålprofiler og tilbehør til opbygning af lette ydervægge. Den findes i to versioner: Gyproc THERMOnomic ydervæg med Ventileret Facadesystem som komplet let ydervæg og Gyproc THERMOnomic ydervæg med Ventileret Facadesystem monteret på massiv bagvæg.

Ikke-bærende Gyproc THERMOnomic Ydervægge anvendes typisk som udfyldningsvægge i både let og tungt etagebyggeri. Bærende Gyproc THERMOnomic Ydervægge anvendes i både 1- og 2-etages letbyggeri samt ved udvidelse af tungt etagebyggeri med ny tagetage.

Image
Opbygning af Saint-Gobain Ventileret facadesystem med Gyproc THERMOnomic som komplet væg
Image
Opbygning af Saint-Gobain Ventileret facadesystem med Gyproc THERMOnomic på massiv bagvæg
Title

ISOVER Plus System med Ventileret Facadesystem monteret på massiv bagvæg

Description

ISOVER Plus System er et effektivt facadesystem der monteres udvendig på en ydervægskonstruktion af beton, teglsten, porebeton, klinkerbeton eller træ enten i forbindelse med efterisolering eller nybyggeri. Systemet består af ISOVER Plus Stolper, isolering og tilbehør.

Image
Opbygning af Saint-Gobain Ventileret facadesystem med ISOVER Plus System på massiv bagvæg
Title

ISOVER Facadekoncept

Description

ISOVER Facadekoncept er et system til pudsede facader, og kan anvendes til både nybyggeri og renovering.
Systemet består af hårde isoleringsplader der monteres direkte på den bærende del af facaden, som typisk består af beton eller tegl, hvorefter der påføres armeringsmørtel og net, afsluttet med en dekorationspuds, som fås i et bredt udvalg af farver.
 
Som en del af systemet kan der vælges facadedetaljer, eksempelvis sålbænke, slutsten mm. Disse designdetaljer anvendes især ved renovering af ældre bygninger hvor man ønsker at bibeholde stilen og detaljerne i facaden.

Title

Weber facadesystem Serpomin

Description

Weber facadesystem Serpomin kan både benyttes til renovering eller nybyg og består af fiberarmeret mineralsk puds, der armeres med glasfibernet. ISOVER glasuld i tykkelser fra 20-400 mm. forankres til underlaget med fastgørelsesmiddel.

Med weber.therm 261 puds arbejder man med samme teknik som ved traditionel pudsning. Pudsen har en speciel sammensætning, som gør den modstandsdygtig og elastisk. Det indebærer, at pudsen er mindre følsom over for slagskader, og at risikoen for revner minimeres. Slutbehandlingen skal være Webers mineralske puds eller farvebaseret på silikat/silikoneharpiks. Produkterne er alle lys- og farveægte samt diffusionsåbne sådan, at fugten indefra kan passere gennem facaden.

Title

Weber Facadesystem weber.therm plus ultra

Description

Weber.therm plus ultra er en mineralsk pudsløsning direkte på den højisolerende plade Kooltherm® K5, hvor ønsket om slanke løsninger og god isoleringsevne kan kombineres.

Den slanke, højisolerende løsning weber.therm plus ultra isolerer optimalt og holder facaden slank, samtidig med at det er et brugervenligt og holdbart facadesystem med en isoleringsværdi ned til 0,020 W/mK (lambda 20). Systemet kan anvendes på underlag af tegl, beton, letbeton, porebeton og andet uorganisk plademateriale. Weber leverer alle de nødvendige komponenter til montagen, og disse komponenter har alle gennemgået veldokumenterede test.

Title

Weber facadesystem Serpotherm

Description

Weber facadesystem Serpotherm består af fiberarmeret mineralsk puds, der armeres med glasfibernet. EPS fås i tykkelser fra 20-400 mm. Isoleringen forankres til underlaget med egnet fastgørelsesmiddel.

Slutbehandlingen skal være Webers mineralske puds eller farve baseret på silikat/silikoneharpiks. Produkterne er alle lys- og farveægte samt diffusionsåbne sådan, at fugten indefra kan passere gennem facaden.

Title

ISOVER WeatherProof Facade System

Description

ISOVER WeatherProof Facade System er udviklet til nyt etagebyggeri eller lavt byggeri med et stort facadeareal, hvor der ønskes skalmuring. Systemet består blandt andet af glasuldselementer i lambda 30, der er modstandsdygtige over for vejrlig og derfor specielt egner sig til vinterbyggeri.

En af de mange fordele ved ISOVER WeatherProof Facade System er den effektive byggetid, som gør det muligt at færdiggøre det indvendige af bygningen hurtigere og dermed også fremskynder ibrugtagningen. 

Title

Fundament

Description

Et fundament har til formål at bærer bygningens vægt samt beskytte den mod fugt udefra og fra den underliggende jord. Efter 1910-15 har de fleste bygninger støbte fundamenter, byggerier fra før den tid kan fx stå på sydesten på jord, stenfundament, muret fundament eller pæleværk.

Opbygning af isoleret fundament under ydervægge

Man starter med at grav en rende til frostfri og bæredygtig dybde (mindst 90 cm). Fundamentets bredde må ikke være mindre end minimum den bærende væg, der skal bygges ovenpå. Afstanden fra terræn op til oversiden af fundamentet bør være mindst 15 cm.

Nederst i renden udstøber man beton i mindst 30 cm højde. Er renden meget bred, kan man støbe betonen i udstøbningsblokke (fundablokke) i mindst to lags højde. I den våde beton sættes det første lag Leca® termblokke efter snor og med weber bloklim i de lodrette fuger på vangerne.

Når betonen er tør, murers næste lag Leca® termblokke op i forbandt* med weber FM 5 funktionsmørtel – Sørg for, at blokkene er i lod og vater.

For at undgå kuldebro placeres en trykfast isolering i den vandrette fuge mellem mørtelstriberne over blokkenes midterisolering.

Et nystøbt fundament skal beskyttes mod frost og for hurtig udtørring i to døgn. For at holde på fugten kan man afdække med vintermåtte eller plast i et par dage, efter støbearbejdet er udført.

Soklen kan pudses med Weber Multi 280 Hæftemørtel.

Fundament med Leca og isolering

 

Title

Kælderydervægge

Description

Kælderydervægge er fugtteknisk komplicerede, fordi de både er over og under terræn. Over terræn fungerer væggen som en almindelig ydervæg udsat for vejret og indeklima og dertilhørende ændringer i fugtindhold og temperatur. Under terræn påvirkes væggen af fugt fra jord og indeklima, mens temperaturforholdene er anderledes under terræn, både over tid og afhængig af dybden.
 
Fugtsikring af kælderydervægge sker på ydersiden ved brug af vandafvisende lag, isolering og drænlag. Fugt fra kælderydervæggene afgives normalt til kælderrummet hvor det fjernes ved brug af ventilation og opvarmning.  
 
Ved nybyggeri bliver kælderydervæggen opført af beton eller Leca-blokke. Kælderydervægge af Leca-blokke skal tætnes på indersiden med 2 lag puds, for at gøre væggen lufttæt. Over terræn laves væggen som almindelig ydervæg med isolering eller af Leca Termblokke, afsluttet med sokkeltætning og puds.
 
Efter støbning eller opmuring sikres væggen mod jordfugt ved eksempelvis asfaltering og berapning. Uden på asfalteringen monteres isolering i form af polystyrenplader, eventuelt med drænriller og geotekstil der forhindrer, at rillerne lukkes af jord. Isoleringen skal inddækkes foroven, så der ikke kan trænge vand ind bag isoleringen. Ligeledes skal der laves en vandtæt inddækning mellem kældervæggen og fundament.

Nedsivende overfladevand skal opfanges med et vægdræn der leder det ned til omfangstrænet. Vægdræn laves af eksempelvis grus, sand eller coatede letklinker.
 
OBS: væggen skal radonsikres i henhold til SBI-Anvisning 233 ”Radonsikring af nye bygninger”, 2.udg. 2015.

Title

Saint-Gobain system til kælderydervægge

Description

Dry Renovation

Weber Dry Renovation anvendes til renovering/restaurering af kældervægge med høj fugtighed og saltbelastning. Weber Dry Renovation er en fiberforstærket mørtel med ekstremt god vanddampgennemtrængelighed og luftporeindhold, der fremmer udtørring. Produktet er oprindeligt udviklet til løse problemer med fugtige og saltholdige kælderydervægge i Venedig. Saltmætningen af murværket bør undersøges og vurderes, inden arbejdet udføres. Produktet kan anvendes ude og inde.

Title

Glasfacader

Description

Glas anvendes i stort omfang i bygningskonstruktioner og med de mange typer specialglas, er det muligt at opfylde meget forskelligartede funktionskrav, fx til varmeisolering, lydisolering, solafskærmning, brandbeskyttelse, styrke, personsikkerhed samt sikring mod indbrud og eksplosion.

Der findes primært to typer af glasfacadekonstruktioner: Vinduesbånd, hvor glasset sidder i en vinduesramme af fx træ, plastic eller en kombination af træ og aluminium, samt curtain wall, som typisk er bygget op af en smal aluminiumsramme, hvori glasset placeres. Indramningen er her fastgjort til bygningskonstruktionen og er ikke-bærende.

Title

Solkontrollerende glas

Description

Solkontrollerende glas

Solafskærmning er især velegnet i store sydvendte facader, hvor solen kan forårsage overophedning af rum. Solafskærmede glas kan kombineres med persienner i persienneruder, hvis man ønsker næsten 100 % sol- og lysafskærmning.

SageGlass er et elektrokrom glas der skaber et uhindret udsyn hele dagen uden persienner, jalousier, gardiner eller markiser til at blokere udsynet. Når solen påvirker sensorerne på bygningens yderside, toner glasset sig automatisk efter, hvor meget lys og sol der er, samt hvor og hvornår det er på dagen, ugen, måneden og året, fuldstændig dynamisk og lydløst. Lt-værdi fra 60% >1%, og en solfaktor G-Værdi fra 0,38 > 0,03 i samme glas. Læs mere om SageGlass her.

Del dokument
eller