Title

Tag

Teaser
Der findes en lang række forskellige tagkonstruktioner, men de primære i Danmark er skråtage, som typisk konstrueres med gitterspær, hanebåndsspær og bjælkespær/tagkassetter samt lavhældningstage, som enten er konstrueret som et ”varmt tag” eller som et ”koldt tag”.
Title

Gitterspær

Description

Skråtag med gitterspær er traditionelt den mest anvendte tagtype i bolig- og institutionsbyggeri og bygninger for lette erhverv. Det er karakteriseret ved mellemhøj taghældning (15 – 40 grader) og uudnyttet tagrum. Gitterspærfag anvendes især i én- og to-etages bygninger som selvstændig rumafgrænsende konstruktion og i flertages bygninger oftest i kombination med beton/letbetondæk.

Isolering af gitterspærskonstruktioner

Gitterspærkonstruktioner isoleres mellem og over spærfødder med ISOVER Ruller, Formstykker eller Flex.
ISOVER Flex er særligt velegnet til konstruktioner hvor c-c afstanden varierer. I kombination med letbeton isoleres også under spærfødder. For at undgå fugt i konstruktionen benyttes en dampspærre eller ISOVER Vario Xtra klimamembran, som er diffusionsåben.

Image
Gitterspær

 

Title

Hanebåndsspær

Description

Hanebåndsspær benyttes typisk i boligbyggeri, hvor man ønsker udnyttelse af tagetagen. Det er karakteriseret ved høj hældning (40 – 50 grader) og udnytteligt tagrum.

Isolering af hanebåndsspær

Hanebåndskonstruktioner isoleres normalt med ISOVER Ruller, Formstykker eller Flex enten som tagrum begrænset af skunkvægge, skråvægge og hanebåndsloft eller som åbent tagrum med synlige hanebånd.

For at undgå fugt i konstruktionen benyttes en dampspærre eller ISOVER Vario Xtra klimamembran, der er diffusionsåben.

Image
Hanebåndsspær

 

Title

Bjælkespær

Description

Skråtag med bjælkespær eller åse er karakteriseret ved parallel tag- og loftsflade uden egentlig tagrum med en taghældning ned til 1:40. Det kan udføres som fritspændende eller mellemunderstøttet konstruktion.

Isolering af bjælkespær

Åse- og bjælkekonstruktioner isoleres med ISOVER Ruller, Formstykker eller Flex mellem spær og er ofte suppleret med et krydsende lag isolering mellem lægter under spærene.

For at undgå fugt i konstruktionen benyttes en dampspærre eller ISOVER Vario Xtra klimamembran, der er diffusionsåben.

Image
Bjælkespær

 

Title

Lavhældningstage

Description

Lavhældningstage har en hældning mellem 1:40 og 1:5 og kan udføres som henholdsvis kolde og varme tage.

Title

Varmt lavhældningstag

Description

Et varmt laghældningstag er en tagkonstruktion med isolering placeret oven på den bærende konstruktion. Det er fugt- og varmeteknisk en optimal løsning, og der er ingen kuldebroer, som kan forringe isoleringsværdien, og ingen problemer med kondens, da den bærende konstruktion er placeret på den varme side af isoleringen.

Dampspærren skal være en bitumen baseret tagpap. Tagdækningen udføres med tagpap eller tagfolie.
Isolering og underste lag tagpap fastholdes ved mekanisk befæstigelse.

Taget kan opbygges med en bærende konstruktion af beton, stål eller træ og faldet kan opbygges i den bærende konstruktion eller i isoleringslaget.

 

Opbygning af tagfaldet

Hvis tagfaldet er opbygget i den bærende konstruktion, anvendes plane isoleringsplader i forskellige tykkelser og antal lag, afhængig af den ønskede U- værdi. Her kan anvendes ISOVER Robust Lamel, eller Robust TP.
 
Hvis tagfaldet skal opbygges i isoleringslaget anvendes ISOVER Robust Lamel, Robust Tagunderlagskiler, Robust TP eller Robust TFP.

 

Efterisolering af varmt lavhældningstag

Renovering og efterisolering af varmttagskonstruktioner vil normalt uden videre kunne udføres med en udvendig efterisolering, da det altid vil forbedre de fugttekniske forhold i taget. Hvis der ikke har været fugtproblemer i den gamle konstruktion, vil den eksisterende dampspærre stadig virke som dampspærre og udlægning af ekstra isolering kan udføres på den eksisterende tagdækning.
 
Det er vigtigt, der ikke er fugt i den eksisterende isolering. Hvis det er tilfældet bør den udskiftes med ny tør isolering.    

Title

Saint-Gobain systemer til varme lavhældningstage

Description

ISOVER Robust er et bredt sortiment af glasuldsprodukter til isolering af varme lavhældningstage. Produkterne har høj trykstyrke og danner et stabilt og brandsikkert underlag for tagdækningen. ISOVER Robust Tagisolering kan udlægges på beton, træ og stål, uanset om faldet er i underlaget, eller om det skal opbygges af isoleringskiler.

Alt efter den ønskede isoleringstykkelse, kan der laves ét eller flerlagsløsninger. Ligeledes findes der i sortimentet forskellige kiletyper, så som kasserendekiler, modfaldskiler m.m. Det giver mulighed for at lave projektspecifikke isoleringsløsninger.

Tagisolering er specielt udviklet til udvendig isolering af tagkonstruktioner, hvor det danner et stabilt underlag for tagdækning af tagpap, tagfolie eller lignende. Tagisoleringen er trædefast og tåler normal påvirkning under udlægning samt efterfølgende normal gangpåvirkning i forbindelse med inspektion og tilsyn af installationer mv.

Title

Koldt lavhældningstag

Description

Koldt lavhældningstag med bjælkespær isoleres med ISOVER Ruller, Formstykker eller Flex mellem spærene og er ofte suppleret med et krydsende lag isolering under spærene. Konstruktionens U-værdi kan optimeres ved at vælge isolering med lav λ-værdi og ved at minimere træandelen i konstruktionen.
Der benyttes typisk én af tre typer af konstruktion med bjælkespær:

Bjælkespær med ventilation under diffusionslukket undertag

Der isoleres mellem spærene, ofte suppleret med et krydsende lag isolering mellem lægter under spærene.

Dampspærren kan være en traditionel dampspærre eller en fugtadaptiv dampspærre fx ISOVER Vario Xtra. Den placeres på den varme side af isoleringen og sørger for, at fugt fra indeklimaet ikke trænger ud i konstruktionen. For at undgå gennembrydninger fra installationer m.m. kan den med fordel placeres max. 1/3 inde i det samlede isoleringslag.

Ved diffusionslukkede undertage skal der etableres en effektiv ventilation af konstruktionen med en ventilationsspalte mellem isolering og undertag. Spalten skal være min. 45 mm ved fast undertag, og min. 70 mm ved banevarer.

 
Bjælkespær med ventilation over diffusionsåbent undertag

Der isoleres mellem spærene og i en eventuel krydslægtning. Fugt som kommer indefra ledes ud ved diffusion gennem undertaget og ventileres bort mellem tagdækning og undertag. Isoleringen kan placeres tæt op af undertaget.

Der kan anvendes en traditionel dampspærre eller en fugtadaptiv dampspærre, såsom Vario Xtra. Dampspærren placeres på den varme side af isoleringen, max. 1/3 inde i det samlede isoleringslag.

 
Bjælkespær med diffusionslukket tagbeklædning og ingen ventilation

Denne type konstruktion kan være med tagpap på krydsfinér eller tagkassetter. Der isoleres mellem spær og i en eventuel krydslægtning. For at undgå at konstruktionen bliver en fugtfælde, skal der anvendes en fugtadaptiv dampspærre, såsom Vario Xtra.

Dampspærren skal etableres på den varme side af isoleringen, og max. 1/3 inde i det samlede isoleringslag. Isoleringen skal fylde konstruktionen helt ud. Den indvendige beklædning skal have en lav Z-værdi.

Fugtadaptiv dampspærre
En fugtadaptiv dampspærre reagerer på fugtindholdet i den omgivende luft. Ved lavt fugtindhold er membranen lukket, så fugtig luft fra indeklimaet ikke kan trænge ud i konstruktionen og give fugtproblemer. Når solvarmen driver fugten mod konstruktionens indvendige side og giver et højt fugtindhold, åbner membranen op, og slipper fugten ind i rummet, hvor den fordamper. Læs mere om ISOVER Vario Xtra og hvor den kan anvendes, i vores brochure.

Description

Efterisolering af kolde lavhældningstage

Kolde lavhældningstage kan efterisoleres indefra og udefra.

Efterisolering udefra

Fremgangsmåde:

 • Eksisterende tagbeklædning, lægter m.m. afmonteres. Dette giver adgang til at tjekke om den eksisterende konstruktion har en dampspærrer, og hvilken stand den er i.
 • Beskadiget dampspærrer repareres omhyggeligt, eller udskiftes. Er der ingen dampspærrer i den eksisterende konstruktion, skal der monteres én. Dampspærren monteres mellem spærene. Hvis der anvendes en fugtadaptiv dampspærre, fx ISOVER Vario Xtra, kan denne eventuelt føres hen over spærene.
 • Hvis den eksisterende isolering er i god stand, kan den genbruges.
 • For at give plads til den øgede isoleringstykkelse vil det oftest være nødvendigt med en påforing af spærene. 
 • Der monteres vindtæt afdækning langs tagfoden.
 • Der isoleres mellem spær og i påforet lag.
 • Undertag, afstandslister, lægter, ny tagbeklædning m.m. monteres.

 
I tagkonstruktioner med diffusionslukkede undertage og ventilation mellem isolering og undertag, skal ventilationsspalten ved faste undertage være min. 45 mm og min. 70 mm ved banevarer. Der anvendes en traditionel eller fugtadaptiv dampspærre.
 
Ved konstruktioner med diffusionsåbent undertag og ventilation over undertaget, eksempelvis under tagsten, kan isoleringen lægges helt op ad undertaget. Der anvendes en traditionel eller fugtadaptiv dampspærre fx Vario Xtra.
 
Laves en konstruktion helt uden ventilation og med tæt tagdækning, eksempelvis folie eller tagpap, skal isoleringen placeres helt op ad tagdækningen, og der skal anvendes en fugtadaptiv dampspærre, fx Vario Xtra.

Ved isolering udefra øges bygningshøjden, og derfor skal eventuelle brandkamme forhøjes. Se mere i hæftet: Anvisning i brand- og lydisolering.

 

Efterisolering indefra

Fremgangsmåde hvis den eksisterende dampspærre er intakt:

 • Eksisterende loftbeklædning afmonteres. Dette giver adgang til at tjekke om den eksisterende konstruktion har en dampspærrer, og hvilken stand den er i.
 • En eksisterende dampspærre i god stand kan blive siddende, forudsat at den kommer til at sidde max. 1/3 inde i det samlede isoleringslag. Herefter monteres krydslægtning med isolering, og ny loftbeklædning.

 
Fremgangsmåde hvis der skal monteres ny dampspærre

 • Eksisterende loftbeklædning, dampspærre og isolering afmonteres.
 • For at give plads til den øgede isoleringstykkelse vil det oftest være nødvendigt med en påforing af spærene.  Der isoleres mellem spærene.
 • Den nye dampspærre kan med fordel placeres mellem spær og krydslægtning, forudsat at den max. er placeret 1/3 inde i det samlede isoleringslag. Alternativt kan den monteres mellem loftbeklædning og krydslægtning.
 • Der monteres krydslægtning med isolering, og herefter ny loftbeklædning.

 
Undertag og dampspærre
Det er vigtigt at være opmærksom på eksisterende tagdækning og undertag. Er der diffusionslukket undertag med eksempelvis tagsten, skal der være ventilation mellem isolering og undertag. Ved faste undertage skal ventilationsspalten være min. 45 mm og ved banevarer min. 70 mm. Der anvendes en traditionel eller fugtadaptiv dampspærre, fx ISOVER Vario Xtra.
 
Har konstruktionen et diffusionsåbent undertag med ventilation over undertaget, må isoleringen lægges tæt op ad undertaget. Der anvendes en traditionel eller fugtadaptiv dampspærre, fx Vario Xtra.

 
Eksisterende tagdækning med understrygning
I ældre konstruktioner, hvor der ikke er anvendt undertag og afstandslister, skal der etableres foranstaltninger for ventilation og vandafledning. Et eksempel kan være understrøgne tagsten på lægter lagt direkte på spær. Ventilation og vandafledning kan laves ved at montere et diffusionsåbent undertag mellem spærene med en afstand på min. 25 mm til underkant lægter. Undertaget skal have fald mod midten, så vand ledes bort og ned i tagrenden.  

Title

Lofter

Description

Under taget opsættes loftet, som kan bestå af mange forskellige materialer. De mest almindelige lofter er af gips, trælister eller brædder, puds eller akustikplader.

Gipslofter er både billige og lette at montere. Pladerne sættes op på et skelet af træ eller stål, hvorefter de spartles i samlingerne, så de bliver usynlige. Til sidst sættes der evt. væv op og loftet males. Gipslofter kræver ikke meget vedligeholdelse, og holder sig pæne over tid. Et alternativ til almindelige gipsplader er Gyproc Habito fibergipsplader, som bl.a. kan bære 40 kg. i én skrue eller Gyptone akustikplader.

Gyptone akustikplader kan benyttes på hele loftet eller sammensættes med almindelige gipsplader (vis gerne billede her). Akustikpladerne anvendes til at reducere efterklangstiden og dermed sikre bedre taleforståelse og mindre generende støj i rum. De gode akustiske egenskaber kombineret med de rene materialer med stor styrke, sikrer lang levetid og reducerer behovet for ressourcekrævende og miljøbelastende udskiftninger. 

Et alternativ til akustikplader i gips er Ecophon akustiklofter, som er fremstillet af glasuld med høj densitet. Ecophon loftspladerne kan påsættes beton, forskalling eller allerede eksisterende gipsloft.

Title

Saint-Gobain systemer til lofter

Description

Nedhængte lofter med Gyproc GK

Gyproc GK til nedsænkede lofter består af bæreprofiler og tværprofiler i stål samt forskellige typer ophæng. Løsningen giver et plant og optimalt grundlag til montering af plader og er op til 50 % hurtigere at montere. Gyproc GK kan kombineres med standard gipsplader, Gyproc Planum, Gyptone BIG eller Rigitone BIG.

 

Nedhængte standardlofter med Gyproc stålprofiler

Til dette traditionelt nedhængt loft opbygges skelettet af primærprofiler, der ophænges i båndstål fastgjort til overliggende dækkonstruktion. Under primærprofilerne og vinkelret på disse monteres sekundærprofiler. Mod tilstødende vægge monteres skinner SK 70 alternativt SK 25, SK 45. Skelettet beklædes med Gyproc gipsplader.

 

Gyproc buede lofter

Gyproc buede lofter opbygges af nedhængte valsede bæreprofiler (konkave eller konvekse), som fastgøres med stålbånd til den overliggende konstruktion. Under primærprofilerne monteres sekundærprofiler. Mod tilstødende vægge kan der anvendes Gyproc SKB 40/30 bøjbare skinne. Pladebeklædning består af forføjede gipsplader eller plader der kan tørbøjes på byggeplads.

 

Fritbærende lofter

Ved at bygge lofter som fritbærende konstruktioner undgår man fastgørelse til den ovenfor liggende etageadskillelse eller tagkonstruktion. Dette er specielt interessant ved høje krav til lydisolering, stor nedhængningshøjde, store bevægelser i ovenfor liggende konstruktioner eller at nedhængsstropperne til det nedhængte stålskinnesystem ikke får plads på grund af installationer i rummet over loftet. Loftets bæresystem kan udformes med Gyproc R og ER eller Gyproc DUROnomic GFR som primærbjælke. Ved større spændvidde kan Gyproc TCA letbjælker anvendes. Som sekundærprofiler vælges fx Gyproc S 25/85 eller S 45/80. Loftet bæres oppe af indervægge som fx Gyproc gipsplader på Gyproc XR stålskelet. 

 

AereNmore – Lyd, lys og diffus ventilation i én løsning

aereNmore er et loft, som indeholder én samlet indeklimaløsning bestående af diffus ventilation, akustikplader og indbygget lys. Løsningen bliver skræddersyet til det specifikke projekt, og vi levere alt fra designet til levering og installation samt efterfølgende målinger.

Del dokument
eller