Title

Weber vinteropmuring

Teaser
Mange har den opfattelse, at der ikke kan udføres et holdbart muret byggeri om vinteren. Det er der ikke nogen grund til. Med Webers vinteropmuringskoncept, der består af specialudviklede Funktionsmørtler, færdige mobile mørtelværks anlæg og andet vintertilbehør, kan man nu gennemføre et både holdbart, økonomisk og smukt kvalitetsbyggeri – selv under strenge vinterforhold.
Vinteropmuring

Hos Weber fremstiller vi forskellige mørteltyper med hver sine unikke egenskaber - dvs. både vådmørtel/pladsfremstillede mørtler og tørmørtler i form af funktionsmørtler og muremørtler. Især tørmørtlerne - særligt funktionsmørtlerne – er specielt velegnede til vinterbyggeri.

Title

Det siger reglerne om vinterbyggeri

Description
 1. Periode: Ifølge den nuværende Vinterbekendtgørelse betegnes tiden fra 1. november til 31. marts som vinterperiode.
 2. Reglerne gælder både for offentlige og private byggerier.
 3. Bygherren skal til brug for entreprenørens detailplanlægning i udbudsmaterialet angive, hvilke – og hvor omfattende – vejrligsbestemte foranstaltninger der skønnes nødvendige, for at entreprenøren kan fortsætte arbejdet i vinterperioden.
 4. *For hovedentrepriser over kr. 20 mio. ekskl. moms samt for fag- og storentrepriser over kr. 3 mio. ekskl. moms kunne bygherre tidligere i perioden 01.01.07 til 31.03.10 indhente tilbud på entreprenørens samlede arbejde inklusive vinterforanstaltninger. Valgte bygherre
  denne metode, bortfaldt kravet om, at bygherre skulle planlægge de vejrligsbestemte vinterforanstaltninger.

*Bemærk! Denne regel fungerede tidligere som et forsøg, men indgår pr. 18. maj 2011 som en fast del af den nye vinterbekendtgørelse.
Det betyder, at man som entreprenør skal være meget opmærksom på at vælge de rigtige vinterforanstaltninger og den rigtige mørtel – allerede i tilbudsfasen. 

Weber anbefaler vinterforanstaltninger, når temperaturen kommer under +5 °C.

Se detaljer i Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse pr. 18. maj. 2011.

Title

Mørtlerne

Description

Ved anvendelse af vådmørtel

Kun vådmørtler, som blandes til KC 50/50/700 samt KC 60/40/850, må tilsættes frysepunktssænkende middel. Der skal tilsættes minimum 1 og højst 4 liter pr. 100 liter mørtel.

Bemærk! Anvendes de maksimale 4 liter frysepunktssænkende midler pr. 100 liter mørtel sænkes mørtlens frysepunkt til ÷5 °C. Dette giver en meget tynd/levende mørtel, som i praksis er svær at mure med.

Weber leverer vådmørtel med frysepunktssænkende middel.
Indholdet her er 1 liter frysepunktssænkende middel pr. 100 liter mørtel (transportsikring).

Vigtigt! I følge DS/INF 167:2021 skal der ved anvendelse af frysepunktssænkende midler beregnes en reduktion på 20% for alle mørtlens styrkeparametre.

Det anbefales altid at benytte basiscement om vinteren (hurtigere styrkeudvikling end f.eks. mestercement).

 

Ved anvendelse af tørmørtel:

 • Weber leverer til opmuring: Funktionsmørtler og muremørtler, som i dag også er en funktionsmørtel.
 • Generelt tilsættes alle tørmørtler +60 °C varmt vand som vinterforanstaltning.

 

Vandindhold i de forskellige mørteltyper

Frostafskalninger i mørtelfuger: Vandindholdet er stadig over 7 vægt-% (rødfarvning ved påføring af phenolphtalein).

For tidlig vandpåvirkning af vægflade: Hvidlige udfældninger og begyndende frostafskalninger i mørtelfuger.

Kalkdelen i mørtel (muremørtel og vådmørtel) kan først hærde/karbonatisere, når vandindholdet i mørtlen kommer under 7 vægt-%.

Vigtigt! Er vandindholdet for højt i det nyopførte murværk, når det udsættes for frost, er der risiko for efterfølgende skader, når vandet fryser og dermed udvider sig. Denne risiko minimeres ved anvendelse af Funktionsmørtel.

MørteltypeVandindholdet (vægt-%) i færdig baljekonsistens:

  

Funktionsmørtler: 

 • FM5®14%
 • FM5®, farvet15%

  

Andre mørtler: 

Muremørtel (KC-tørmørtel)ca. 16%

*Vådmørtel20-24%

* For denne mørteltype skal mellem 2/3 og 3/4 af vandet indsuges i murstenene, før der opnås en vis sikkerhed for, at der ikke opstår efterfølgende frostskader.

Title

Hvis der anvendes vådmørtler i vintermånederne

Description

Kun vådmørtler, som blandes til KC 50/50/700 og KC 60/40/850, må tilsættes frysepunkts-sænkende middel. Der skal tilsættes minimum en og højst fire liter pr. 100 liter mørtel.

BEMÆRK!  Anvendes de maksimale fire liter frysepunktssænkende midler pr. 100 liter mørtel, sænkes mørtlens frysepunkt til ÷ 5 grader C. Dette giver en meget tynd/levende mørtel, som i praksis er svær at opmure med!
Vi leverer også vådmørtel med frysepunktssænkende middel. Indholdet her er en liter fryse-punktssænkende middel pr. 100 liter mørtel (transportsikring).

VIGTIGT!  Ifølge DS/INF 167:2021 skal der ved anvendelse af frysepunktssænkende midler beregnes en reduktion på 20 % for alle mørtlens styrkeparametre. Vi anbefaler altid at benytte basiscement om vinteren - basiscementen har nemlig hurtigere styrkeudvikling end fx mestercement.

Generelt tilsættes alle tørmørtler (almindelige funktionsmørtler og muremørtler) +60 grader C varmt vand som vinterforanstaltning. Der må ikke tilsættes frysepunktssænkende midler i tørmørtel!

BEMÆRK! Ved brug af vores specielle funktionsmørtel til vinterbrug – FM5® Vinter – kan man anvende koldt vand. Det giver en hurtigere, billigere og nemmere opmuring!

VIGTIGT! Benyttes vådmørtel med frysepunktssænkende middel, skal vandindholdet være under syv vægtprocent, inden hærdning/karbonatisering begynder.

Title

Afsyring af murværk må ikke ske i frostvejr

Description

Afsyring af murværk må ikke foretages i perioder med udsigt til frost, da murværket vil opsuge vand fra afsyringsarbejdet (den fortyndede syre). Sker dette, er der stor risiko for frostafspræng-ninger af især mørtelfuger. 
Samtidig vil mørtelfugerne – ved for kraftig afsyring – efterfølgende suge vand til sig med risiko for  misfarvning. Vi anbefaler derfor at anvende en sten og en mørteltype (fx funktionsmørtel), hvor afsyring ikke er nødvendig.

Vi anbefaler, at man benytter vores MØRTELVÆLGER, så man sikrer et optimalt valg af mørtel til den valgte sten – også ved vinteropmuring! 

Title

Gode råd

Description

Lagring og opbevaring

Uanset valg af mørteltype anbefales det altid at bruge isolerede murbaljer og at blande mindre mængder mørtel end normalt.

Tørmørtel (Funktionsmørtel og muremørtel)

 • Mandehuller/låger og lignende på det mobile mørtelværk skal være tæt lukket, så tørmørtlen ikke udsættes for fugt.
 • Ved benyttelse af horisontalblander tjekkes tørkammeret minimum en gang om ugen for klumpdannelser eller vandindtrængning.
 • Evt. vand i styreskab og vandslanger tømmes ved fyraften og ved længere stop. Strøm til vandvarmer må ikke afbrydes, hvis denne ikke er tømt for vand.
 • Det anbefales at benytte et telt/overdækning til blandestationen og at placere en varmeblæser i teltet.
 • Holdbarheden på tørmørtel leveret af Weber er minimum 12 måneder fra produktionsdatoen.

Vådmørtel

 • Straks efter ankomst til byggepladsen skal mørtlen afklappes og tildækkes mod vejrliget. Benyt evt. en varmeisoleret mørtelbænk. Fjern kun afdækningen, når der tages af mørtlen.
 • Undgå udtørring.
 • Frossen vådmørtel må ikke benyttes til konstruktivt murværk.
 • Holdbarheden på vådmørtel leveret af Weber er 6 måneder fra produktionsdato.

Mursten
Følg altid stenleverandørs anvisninger, dog kan nedenstående
generelt anbefales:

 • Anvend kun tørre sten.
 • Tildæk sten mod vejrliget – f.eks. med vintermåtter eller i et dertil indrettet telt.
 • Fjern emballagefolie fra stenpaller for at undgå kondens, hvis stenene skal lagres længere end få dage.
 • Mursten bør opvarmes, når dagstemperatur er under ÷ 5 °C.

 

Afdækning om vinteren

Det er vigtigt at afdække alt nyopført murværk for at sikre mod frost og fugtskader. Se nærmere i vejledningen fra Murerfagets Oplysningsråd: Tegl 37.

For at hindre en for hurtig afkøling af murværket kan man opstille læskærme/vindafskærmninger rundt om stilladser.

 

Afsyring

Forkert afsyring om vinteren. Mørtelfugerne virker ”våde”/hygroskopiske. Rødfarvningen ved afsyringen indikerer, at mørtlens kalkdel ikke er fuldstændigt karbonatiseret/afhærdnet.

Afsyring af murværk må ikke foretages i perioder med udsigt til frost, da murværket vil opsuge vand fra afsyringsarbejdet (den fortyndede syre). Sker dette, er der stor risiko for frostafsprængninger af især mørtelfuger. Samtidig vil mørtelfugerne – ved for kraftig afsyring – efterfølgende suge vand til sig og risikere misfarvning.

Det anbefales derfor at anvende en sten samt en mørteltype (f.eks. Funktionsmørtel), hvor afsyring ikke er nødvendig.

Del dokument
eller